Základné zmluvné podmienky
Informácie o správe údajov
Základné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP)

https://www.fansbrands.sk/ - s účinnosťou od nasledujúceho dátumu: 2023-10-25

 

 

Preambula

Vitajte na našej webovej stránke. Ďakujeme, že ste si nás vybrali pre svoj nákup. Vašu dôveru si veľmi vážime. Tento webový obchod VOP bol pripravený s generátorom Fogyasztó Barát ÁSZF.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto všeobecných obchodných podmienok, používania webovej stránky, konkrétnych produktov, procesu nákupu alebo ak chcete s nami prediskutovať svoje individuálne potreby, kontaktujte našich pracovníkov na nižšie uvedených kontaktných údajoch!

Odtlačok: Údaje o poskytovateľovi služieb (predajca, obchod)

Názov: Pit Box Kft.

Sídlo: 2600 Vác, Vám utca 10 1/4

Poštová adresa: 2600 Vác, Vám utca 10 1/4

Registračný orgán: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Registračné číslo spoločnosti: 13-09-144768

Daňové číslo: 23163885-2-13 Zastúpený:: Chertes Levente Csaba Tel: +36 27 300 600

E-mail: sales@fansbrands.com

Webová stránka: https://www.fansbrands.sk/

Číslo bankového účtu: 10700323-68451437-51200002 Číslo IBAN: HU70107003236845143751200002 SWIFT kód: CIBHHUHB

Registračné číslo na ochranu údajov: NAIH-103878/2016

Údaje poskytovateľa hostingových služieb

Názov: UNAS Online Kft.

Sídlo: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Kontaktné údaje: , unas@unas.hu

Webová stránka: unas.hu

Definície

Výrobok: akýkoľvek

 

hnuteľné veci vrátane vody, plynu a elektriny v nádobách, fľašiach alebo inak v obmedzenom množstve alebo s určitým objemom a

hnuteľné veci, ktoré obsahujú digitálny obsah alebo digitálne služby alebo sú s nimi spojené takým spôsobom, že výrobok by nebolo možné používať na zamýšľaný účel bez príslušného digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb (ďalej len "výrobok obsahujúci digitálne prvky")

 

ponúkané na predaj na webovej stránke.

Výrobok obsahujúci digitálne prvky: hnuteľné veci, ktoré obsahujú digitálny obsah alebo digitálne služby alebo sú s nimi spojené takým spôsobom, že výrobok by bez príslušného digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb nebol vhodný na zamýšľaný účel.

Strany: predávajúci a kupujúci spoločne

Spotrebiteľ: fyzická osoba konajúca mimo rámca svojej profesie, povolania alebo podnikateľskej činnosti

Spotrebiteľská zmluva: zmluva, v ktorej sa jedna zo zmluvných strán považuje za spotrebiteľa

Funkčnosť: schopnosť produktu obsahujúceho digitálne prvky, digitálny obsah alebo digitálnu službu plniť zamýšľané účely.

Výrobca: výrobca výrobku alebo v prípade dovážaných výrobkov dovozca, ktorý výrobok dováža na územie Európskej únie, alebo akákoľvek iná osoba, ktorá sa prezentuje ako výrobca uvedením svojho názvu, ochrannej známky alebo iného rozlišovacieho znaku na výrobku.

Interoperabilita: schopnosť výrobku obsahujúceho digitálne prvky, digitálny obsah alebo digitálnu službu spolupracovať s iným hardvérom a softvérom, ako sú tie, ktoré sa bežne používajú s rovnakým typom výrobku, digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb.

Kompatibilita: schopnosť výrobku obsahujúceho digitálne prvky, digitálny obsah alebo digitálnu službu spolupracovať bez potreby konverzie s iným hardvérom a softvérom, ako sú tie, ktoré sa bežne používajú s rovnakým typom výrobku, digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb.

Webová stránka: táto webová stránka slúžiaca na účely uzavretia zmluvy

Zmluva: kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom webovej stránky a elektronickej pošty.

Trvanlivé médium: akékoľvek zariadenie, ktoré umožňuje spotrebiteľovi alebo podniku uložiť údaje, ktoré sú im osobne určené, spôsobom, ktorý umožňuje prístup k údajom v budúcnosti, na obdobie primerané účelu údajov a zobrazenie uložených údajov v nezmenenej podobe.

Zariadenie umožňujúce komunikáciu na diaľku: zariadenie, ktoré je vhodné na urobenie zmluvného vyhlásenia na účely uzavretia zmluvy bez fyzickej prítomnosti strán. Takýmto zariadením je najmä adresovaný alebo neadresovaný formulár, štandardný list, inzerát uverejnený v tlačovom produkte s objednávkovým formulárom, katalóg, telefón, fax alebo zariadenie umožňujúce prístup na internet

Zmluva na diaľku: spotrebiteľská zmluva, ktorá sa uzatvára v rámci systému predaja na diaľku organizovaného na účely poskytovania výrobkov a služieb podľa zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán spôsobom, pri ktorom zmluvné strany používajú na účely uzavretia zmluvy len zariadenie, ktoré umožňuje komunikáciu na diaľku.

Podnikateľ: osoba konajúca v rámci svojho povolania, zamestnania alebo podnikateľskej činnosti

Kupujúci/vy: osoba, ktorá podáva ponuku na kúpu a uzatvára zmluvu prostredníctvom webovej stránky.

 

Záruka: v prípade zmlúv uzatvorených medzi spotrebiteľom a podnikateľom (ďalej len "spotrebiteľská zmluva"),

 

 1. obchodná záruka za plnenie zmluvy, ktorú podnikateľ dobrovoľne prevzal za riadne plnenie zmluvy, nad rámec alebo v prípade neexistencie povinnosti stanovenej zákonom, a
 2. povinná právna záruka,

 

v súlade s maďarským občianskym zákonníkom

Kúpna cena: odplata splatná za Produkt a za poskytnutie digitálneho obsahu.

Príslušné zákony

Pokiaľ ide o zmluvu, rozhodujúce sú ustanovenia maďarských zákonov a predpisov, okrem iného:

 Zákon CLV 1997 o ochrane spotrebiteľa

 Zákon CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti Zákon V z roku 2013 o občianskom zákonníku Maďarska

 Vládny dekrét 151/2003 (IX.22.) o povinnej záruke na tovar dlhodobej spotreby

 Vládne nariadenie 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľmi a spoločnosťami Vyhláška 19/2014. (IV.29.) ministra národného hospodárstva o procesných pravidlách správy

nároky na záruku a záručné nároky týkajúce sa tovaru dlhodobej spotreby predávaného na základe zmlúv medzi spotrebiteľmi a spoločnosťami

 Zákon LXXVI z roku 1999 o autorskom práve

 Zákon CXII z roku 2011 o informačnom sebaurčení a slobode informácií

 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018

o riešení neoprávneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo miesta usadenia zákazníkov v rámci vnútorného trhu a o zmene nariadení 2006/2004/ES a (EÚ) 2017/2394 a smernice 2009/22/ES

 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane

fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľným pohybom takýchto údajov a o zrušení nariadenia 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 Vládne nariadenie 373/2021 (VI. 30.) o podrobných pravidlách zmlúv o kúpe tovaru, poskytovaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb medzi spotrebiteľmi a spoločnosťami

 

Rozsah pôsobnosti a prijatie VOP

Obsah zmluvy uzavretej medzi nami je okrem ustanovení príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov určený týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP). V súlade s tým tieto VOP stanovujú práva a povinnosti vás a nás, podmienky uzavretia zmluvy, lehoty plnenia, dodacie a platobné podmienky, pravidlá zodpovednosti a podmienky uplatnenia práva na ukončenie zmluvy.

Technické informácie potrebné na používanie webovej stránky, ktoré nie sú zahrnuté v týchto VOP, budú poskytnuté v dodatočných informáciách dostupných na webovej stránke.

Pred zadaním objednávky sa musíte oboznámiť s ustanoveniami týchto VOP.

Jazyk a forma zmluvy

Jazykom zmlúv uzatvorených podľa týchto VOP je angličtina.

Zmluvy uzatvorené podľa týchto VOP sa nepovažujú za písomné zmluvy a predávajúci ich nebude archivovať.

Ceny

Ceny sú uvedené v , vrátane 27 % DPH. Predávajúci môže ceny z času na čas upraviť z dôvodov obchodnej politiky. Takáto úprava cien sa nevzťahuje na už uzavreté zmluvy. Ak Predávajúci uviedol nesprávnu cenu a na príslušný Produkt bola prijatá objednávka, ale zmluvné strany ešte neuzavreli zmluvu, Predávajúci bude postupovať podľa časti pod názvom "Postup v prípade nesprávnej ceny" tohto dokumentu.

Postup v prípade nesprávnej ceny

Za zjavne nesprávnu cenu sa považuje:

 

Cena 0,

cena znížená o zľavu, pričom zľava je uvedená nesprávne (napr. v prípade výrobkov, ktorých cena je 1000 s 20 % zľavou, je uvedená cena 500).

 

Ak je cena uvedená nesprávne, predávajúci ponúka možnosť kúpiť príslušný výrobok za skutočnú cenu a kupujúci sa s ohľadom na túto informáciu môže rozhodnúť, či si príslušný výrobok objedná za takúto skutočnú cenu, alebo objednávku zruší bez akýchkoľvek nepriaznivých právnych následkov.

Riadenie sťažností a opravné prostriedky

Spotrebiteľ môže podať spotrebiteľské námietky týkajúce sa akéhokoľvek výrobku alebo činnosti predávajúceho na nižšie uvedených kontaktných údajoch:

 

 Telefón: +36 27 300 600

 Webová adresa: https://www.fansbrands.com/ E-mail: sales@fansbrands.com

 

Spotrebiteľ môže ústne alebo písomne podať Podniku sťažnosť týkajúcu sa správania, činnosti alebo opomenutia Podniku alebo osoby konajúcej v mene alebo v prospech Podniku, ktorá priamo súvisí s distribúciou alebo predajom výrobkov spotrebiteľom.

Podnik je povinný bezodkladne prešetriť ústne podanú sťažnosť a v prípade potreby zabezpečiť nápravu. Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak reklamáciu nemožno vybaviť ihneď, je Podnik povinný bezodkladne vyhotoviť záznam o reklamácii a svojom stanovisku k nej a v prípade reklamácie podanej osobne odovzdať spotrebiteľovi kópiu záznamu na mieste. Ak bola ústna sťažnosť podaná telefonicky alebo s využitím iných elektronických komunikačných služieb, záznam spolu s vecnou odpoveďou musí byť spotrebiteľovi zaslaný najneskôr do 30 dní v súlade s ustanoveniami stanovenými pre povinnosť odpovedať na písomné sťažnosti. V opačnom prípade predávajúci postupuje vo vzťahu k písomným reklamáciám takto. Ak priamo uplatniteľný právny predpis Európskej únie neustanovuje inak, Podnikateľ je povinný zaslať vecnú odpoveď na písomnú reklamáciu do tridsiatich dní odo dňa jej doručenia a prijať opatrenia na jej oznámenie. Kratšiu lehotu môže stanoviť akýkoľvek zákon alebo iný právny predpis, dlhšiu lehotu môže stanoviť len zákon. Ak sa sťažnosť zamietne, Podnik musí uviesť dôvody, ktoré slúžia ako podklad na zamietnutie. Podnik musí každej ústnej sťažnosti oznámenej telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby prideliť jedinečné identifikačné číslo.

Záznam o sťažnosti musí obsahovať:

 

 1. meno a adresu spotrebiteľa,
 2. miesto, čas a spôsob podania sťažnosti,
 3. podrobný opis sťažnosti spotrebiteľa a zoznam spisov, dokumentov a iných dôkazov poskytnutých spotrebiteľom,
 4. vyjadrenie podniku k jeho stanovisku k sťažnosti spotrebiteľa, ak sťažnosť nemožno prešetriť ihneď,
 5. podpis osoby, ktorá záznam vyhotovila, a ak sťažnosť nebola podaná telefonicky alebo prostredníctvom iných elektronických komunikačných služieb, aj podpis spotrebiteľa,
 6. čas a miesto vyhotovenia záznamu,
 7. v prípade sťažnosti podanej telefonicky alebo prostredníctvom iných elektronických komunikačných služieb jedinečné identifikačné číslo sťažnosti.

 

Podnik uchováva záznam o sťažnosti a odpoveď na ňu tri roky a na požiadanie ich predloží kontrolným orgánom.

V prípade zamietnutia reklamácie je podnikateľ povinný písomne informovať spotrebiteľa o tom, u ktorého orgánu alebo zmierovacieho orgánu môže spotrebiteľ podľa povahy reklamácie začať konanie o svojej reklamácii. Takáto informácia musí obsahovať aj sídlo, telefónne číslo, internetové kontaktné údaje a poštovú adresu zmierovacieho orgánu príslušného podľa miesta bydliska alebo pobytu spotrebiteľa. Informácie musia obsahovať aj informáciu o tom, či sa podnikateľ plánuje obrátiť na zmierovací orgán s cieľom vyriešiť spotrebiteľský spor. Ak sa spotrebiteľský spor medzi predávajúcim a spotrebiteľom nestane

 

vyriešené v priebehu rokovaní, má spotrebiteľ k dispozícii tieto opravné prostriedky:

Postup ochrany spotrebiteľa

Sťažnosť je možné podať orgánom na ochranu spotrebiteľa. Ak spotrebiteľ zistí porušenie svojich spotrebiteľských práv, je oprávnený podať sťažnosť orgánu príslušnému podľa miesta svojho bydliska alebo pobytu. Po posúdení sťažnosti orgán rozhodne, či uskutoční konanie o ochrane spotrebiteľa. Úlohy správnych orgánov prvého stupňa plnia úrady štátnej správy hlavného mesta a okresných úradov s pôsobnosťou podľa miesta bydliska alebo miesta pobytu spotrebiteľa, ktorých zoznam je k dispozícii tu: http://www.kormanyhivatal.hu/

Súdne konanie

Zákazník je oprávnený začať súdne konanie na uplatnenie svojho nároku vyplývajúceho zo spotrebiteľského sporu v rámci občianskoprávneho konania v súlade so zákonom V z roku 2013 o občianskom zákonníku Maďarska a s ustanoveniami zákona CXXX z roku 2016 o občianskom súdnom poriadku.

Konanie zmierovacieho orgánu

Týmto vás informujeme, že na nás môžete podať spotrebiteľskú sťažnosť. Ak vašu sťažnosť zamietneme, máte právo obrátiť sa na zmierovací orgán príslušný podľa miesta vášho bydliska alebo pobytu: podmienkou začatia konania zmierovacieho orgánu je, aby sa spotrebiteľ pokúsil spor vyriešiť priamo s príslušným podnikateľom. Na základe žiadosti spotrebiteľa môže byť namiesto vyššie uvedeného príslušného orgánu príslušný zmierovací orgán určený v takejto žiadosti.

Podnik je viazaný povinnosťou spolupracovať pri konaní zmierovacieho orgánu.

V tejto súvislosti sú spoločnosti viazané povinnosťou zaslať odpoveď na žiadosť zmierovacieho orgánu a povinnosťou dostaviť sa pred zmierovací orgán ("zabezpečiť účasť osoby oprávnenej uzavrieť zmier na pojednávaní").

Ak sídlo Podnikateľa alebo miesto podnikania nie je registrované v okrese, v ktorom sa nachádza komora prevádzkujúca zmierovací orgán, povinnosť Podnikateľa spolupracovať sa rozširuje na ponúknutie možnosti uzatvorenia písomného zmieru, ktorý zodpovedá potrebám spotrebiteľa.

V prípade porušenia vyššie uvedenej povinnosti súčinnosti je orgán ochrany spotrebiteľa oprávnený uložiť pokutu, ktorá je v súlade s novelou príslušného zákona obligatórnou pokutou a orgán nemá možnosť voľného uváženia o uložení takejto pokuty v prípade protiprávneho konania Podnikateľa. Okrem zákona o ochrane spotrebiteľa bolo novelizované aj príslušné ustanovenie zákona o malých a stredných podnikoch, takže uloženie pokuty nemožno vynechať ani v prípade malého a stredného podniku.

V prípade malých a stredných podnikov sa pokuta môže pohybovať od 15 000 HUF do 500 000 HUF, zatiaľ čo v prípade iných ako malých a stredných podnikov podliehajúcich zákonu o účtovníctve s ročným čistým obratom presahujúcim 100 miliónov HUF sa pokuta môže pohybovať od 15 000 HUF do 5 % ročného čistého obratu podniku, maximálne však do výšky 500 miliónov HUF. Zavedením povinnej pokuty chce zákonodarca zdôrazniť povinnosť spolupracovať so zmierovacími orgánmi a zabezpečiť aktívnu účasť podnikov na konaniach zmierovacích orgánov.

Zmierovací orgán je zodpovedný za mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. Úlohou zmierovacieho orgánu je pokúsiť sa o dosiahnutie zmieru medzi stranami na účely vyriešenia spotrebiteľského sporu a v prípade, že sa to nepodarí, vydať rozhodnutie vo veci s cieľom zabezpečiť jednoduché, rýchle, účinné a hospodárne presadzovanie práv spotrebiteľov. Na žiadosť spotrebiteľa alebo Podnikateľa poskytuje zmierovací orgán poradenstvo o právach a povinnostiach spotrebiteľa.

Konanie zmierovacieho orgánu sa začína na žiadosť spotrebiteľa. Žiadosť sa podáva predsedovi zmierovacieho orgánu písomne, pričom požiadavka písomnej žiadosti môže byť splnená aj zaslaním listu alebo telegramu, použitím ďalekopisu alebo faxu alebo iného zariadenia, ktoré umožňuje adresátovi trvalo uchovávať údaje, ktoré sú mu určené, po dobu primeranú účelu údajov a zobrazovať uložené údaje v nezmenenej podobe. Žiadosť musí obsahovať tieto údaje:

 

 1. meno a bydlisko alebo miesto pobytu spotrebiteľa,

 

 1. názov, sídlo alebo príslušné miesto podnikania podniku, ktorého sa spotrebiteľský spor týka,
 2. určený zmierovací orgán, ak spotrebiteľ požiadal o príslušnosť iného zmierovacieho orgánu, ako je orgán s územnou pôsobnosťou,
 3. stručný opis stanoviska spotrebiteľa, skutočnosti, ktoré ho podporujú, a súvisiace dôkazy,
 4. vyhlásenie spotrebiteľa, že má v úmysle riešiť spor priamo s príslušným podnikom,
 5. vyhlásenie spotrebiteľa, že v danej veci nezačal žiadne konanie pred iným zmierovacím orgánom, nebolo začaté žiadne mediačné konanie, nebola podaná žiadna žaloba a nebol podaný žiadny návrh na vydanie platobného rozkazu,
 6. návrh na rozhodnutie orgánu,
 7. podpis spotrebiteľa.

 

K žiadosti je potrebné priložiť dokument alebo jeho kópiu (výpis), na ktorého obsah sa spotrebiteľ odvoláva ako na dôkaz, najmä písomné zamietnutie reklamácie zo strany podnikateľa, alebo ak takýto dokument neexistuje, iný písomný dôkaz, ktorý má spotrebiteľ k dispozícii, pokiaľ ide o pokus o požadované rokovanie.

Ak spotrebiteľ koná prostredníctvom splnomocnenca, musí k žiadosti priložiť plnú moc.

Viac informácií o zmierovacích orgánoch je k dispozícii tu: http://www.bekeltetes.hu Viac informácií o zmierovacích orgánoch s územnou pôsobnosťou je k dispozícii tu: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek


Kontaktné údaje niektorých územne príslušných zmierovacích orgánov:

 

 

Zmierovací orgán okresu Baranya Adresa: Majorossy I. u. 36. Poštová adresa: 36 Telefónne číslo: 06-72-507-154

Mobilný telefón: +36 20 283-3422

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu Webová stránka: www.baranyabekeltetes.hu

 

Zmierovací orgán župy Békés

Adresa: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefónne číslo: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu Webová stránka: www.bmkik.hu

Zmierovací orgán v Budapešti

Adresa: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111. Poštová adresa: 1253 Budapest, Pf.:10.

Telefónne číslo: +36-1-488-21-31 E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu Webová stránka: bekeltet.bkik.hu

Zmierovací orgán okresu Fejér

Adresa: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefónne číslo:06-22-510-310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu Webová stránka: www.bekeltetesfejer.hu

Zmierovací orgán okresu Hajdú-Bihar

Adresa: 4025 Debrecín, Vörösmarty u. 13-15.

Telefónne číslo: 06-52-500-710; 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu; nemes.brigitta@hbkik.hu Webová stránka: www.hbmbekeltetes.hu

Zmierovací orgán župy Jász-Nagykun-Szolnok

Adresa: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.

Mobil: 06-20-373-2570

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu Webová stránka: www.jaszbekeltetes.hu

Zmierovací orgán okresu Nógrád

Adresa: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.

Telefónne číslo: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu Webová stránka: www.nkik.hu

Zmierovací orgán okresu Somogy Adresa: Telefónne číslo: 06-82-501-000

E-mail: skik@skik.hu

 

 

Zmierovací orgán okresu Tolna

Adresa: J. u. 23-25: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Telefónne číslo: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu; t-tiv@tmkik.hu

 

Zmierovací orgán župy Bács-Kiskun Adresa: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Poštová adresa: 6001 Kecskemét, Pf.228.

Telefónne číslo: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-70-938-4765,

06-70-938-4764

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu Webová stránka: www.bacsbekeltetes.hu

Zmierovací orgán župy Borsod-Abaúj-Zemplén

Adresa: Telefónne číslo:06-46-501-091;06-46-501-090

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Webová stránka: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

 

Zmierovací orgán župy Csongrád-Csanád

Adresa: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefónne číslo: 06-62-554-250/118

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu Webová stránka: www.bekeltetes-csongrad.hu

 

Zmierovací orgán župy Győr-Moson-Sopron

Adresa: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefónne číslo: 06-96-520-217

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu Webová stránka: www.bekeltetesgyor.hu

Zmierovací orgán okresu Heves Adresa: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz. 1. Poštová adresa: 3300 Eger, Faiskola u. 15.

Telefónne číslo: 06-36-416-660/105-ös mellék Mobil: 06-30-967-4336

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Zmierovací orgán okresu Komárom-Esztergom

Adresa: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefónne číslo: 06-34-513-010; 06-34-513-012

Mobil: 06-30-201-1647; 06-30-201-1877

E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Zmierovací orgán okresu Pešť

Adresa: 1055 Budapešť, Balassi Bálint u. 25. IV/2. Telefónne číslo: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu Webová stránka: http://panaszrendezes.hu/

Zmierovací orgán župy Szabolcs-Szatmár-Bereg

Adresa: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefónne číslo: +36-42-420-280

Fax: +36-42-420-180

E-mail: bekelteto@szabkam.hu Webová stránka: www.bekeltetes-szabolcs.hu

Zmierovací orgán okresu Vas

Adresa: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefónne číslo: 06-94-506-645

Fax: 06-94-316-936

E-mail: pergel.bea@vmkik.hu Webová stránka: www.vasibekelteto.hu

 

Zmierovací orgán okresu Veszprém

Adresa: földszint 115-116.

Telefónne číslo: 06-88-814-121; 06-88-814-111

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu Webová stránka: www.bekeltetesveszprem.hu

 

 

Platforma na riešenie sporov online

 

Zmierovací orgán okresu Zala

Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Telefónne číslo: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu Webová stránka: www.bekelteteszala.hu

 

 

Európska komisia vytvorila webovú stránku, na ktorej sa spotrebitelia môžu zaregistrovať a získať tak možnosť riešiť svoje právne spory súvisiace s nákupmi online podaním žiadosti, čím sa vyhnú súdnemu konaniu. Spotrebitelia sa tak môžu domáhať svojich práv bez toho, aby im v tom bránil napríklad odstup.

Ak chcete podať sťažnosť na výrobok alebo službu zakúpenú online a nechcete sa nevyhnutne obrátiť na súd, môžete využiť prostriedky riešenia sporov online.

Na portáli si môžete vy a obchodník, proti ktorému ste podali sťažnosť, spoločne vybrať orgán na riešenie sporov, na ktorý sa chcete obrátiť v súvislosti s vybavovaním sťažnosti.

Platforma na riešenie sporov online je k dispozícii tu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Autorské práva

FansBRANDS® - Oficiálny obchod s fanúšikovskými potrebami motoristického športu

 

Podľa odseku 1 paragrafu 1 zákona LXXVI z roku 1999 o autorských právach (ďalej len "autorský zákon") sa webová stránka považuje za materiál chránený autorským právom, a preto sú všetky jej časti chránené autorským právom. V súlade s odsekom (1) § 16 zákona o autorských právach je zakázané neoprávnené používanie grafických a softvérových riešení, počítačových programov webovej stránky alebo používanie akejkoľvek aplikácie, ktorá môže byť použitá na úpravu webovej stránky alebo jej časti. Akýkoľvek materiál z webovej stránky a jej databázy je možné použiť aj s písomným súhlasom nositeľa práv len s odkazom na webovú stránku a s uvedením zdroja. Držiteľom práv je: Pit Box Kft.

onlinePénztárca (onlineWallet)

FansBRANDS® - Oficiálny obchod s fanúšikovskými potrebami motoristického športu

 

Kupóny pripísané na onlinePeňaženku (onlineWallet) môže kupujúci použiť len pri nákupoch, ktoré sa uskutočnia po dokončení danej objednávky, ako následnú zľavu. Pri ďalšom nákupe môže Kupujúci použiť kupón v hodnote 500 HUF na nákup v hodnote 10 000 HUF len za predpokladu, že sa na Webovú stránku prihlási pomocou údajov svojho predtým používaného účtu (e-mailová adresa, tajný kód).

Platnosť kupónov nekončí a nestrácajú svoju hodnotu, u našich partnerov ich môžete používať neobmedzene dlho. Aktuálne kontaktné údaje našich partnerov sú k dispozícii na webovej stránke https://www.onlinepenztarca.hu.

Podmienky používania kupónov: HUF), bez ohľadu na limit hodnoty (pri objednávkach presahujúcich celkovú cenu 10 000 HUF). Kupón nie je možné vymeniť za hotovosť. Zámer použiť kupón musíte uviesť pri zadávaní objednávky, inak vás s poľutovaním informujeme, že váš kupón nemôže byť prijatý. (Ak objednávku zadávate online, systém vám túto možnosť ponúkne automaticky.) V prípade výmeny zariadenia je možné prostredníctvom onlinePeňaženky (onlineWallet) uhradiť len rozdiel v cene. Platba prostredníctvom onlinePénztárca (onlineWallet) je možná len pre používateľov, ktorí majú aktívny účet onlinePénztárca (onlineWallet).

Fogyasztó Barát hodnotenia

Týmto informujeme kupujúcich, že predávajúci na svojej webovej stránke používa systém hodnotenia Fogyasztó Barát. Hodnotenie

 

systém neumožňuje hodnotenie jednotlivých produktov, ale iba predávajúceho (internetový obchod). Nasledujúce technické opatrenia v systéme hodnotenia zabezpečujú, že hodnotenia môžu zadávať len skutoční zákazníci:

 

 1. systém funguje nezávisle od internetového obchodu, ktorý ho používa, a to tak, že po nákupe sa otvorí WIDGET na hodnotenie a hodnotenia ukladá spoločnosť Fogyasztó Barát (JUTASA Kft.) vo svojom vlastnom systéme.
 2. recenzie môžu zasielať len skutoční zákazníci, a to zaslaním e-mailu po nákupe na e-mailovú adresu poskytnutú spoločnosti Fogyasztó Barát.

 

Webový obchod, ktorý používa systém hodnotenia, nemá technickú možnosť vymazať hodnotenia ani recenzie.

V dôsledku uvedeného systém obsahuje len hodnotenia a recenzie skutočných zákazníkov a zobrazuje pozitívne aj negatívne hodnotenia bez akéhokoľvek rozlíšenia.

Oddeliteľnosť, kódex správania

Ak je niektorá časť VOP právne neúplná alebo neúčinná, ostatné časti zmluvy zostávajú platné a namiesto neúčinnej alebo nesprávnej časti sa uplatňujú príslušné právne predpisy.

Predávajúci nemá vypracovaný kódex správania v súlade so zákonom o zákaze nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľom.

Informácie o prevádzke výrobku obsahujúceho digitálne prvky a o platných technických ochranných opatreniach

Dostupnosť serverov poskytujúcich údaje na webovej stránke je viac ako 99,9 % ročne. Celý obsah údajov sa pravidelne zálohuje, takže v prípade problému je možné obnoviť pôvodný obsah údajov. Údaje zobrazené na webovej lokalite sú uložené v databázach MSSQL a MySQL. Citlivé údaje sa ukladajú s príslušnou úrovňou šifrovania a na ich kódovanie sa používa hardvérová podpora zabudovaná v procesore.

Informácie o základných vlastnostiach výrobkov

Informácie o základných vlastnostiach výrobkov, ktoré sú k dispozícii na zakúpenie na webovej stránke, sú uvedené v popise každého výrobku.

oprava chýb pri zadávaní údajov - zodpovednosť za presnosť poskytnutých údajov

Počas procesu objednávky, pred jej dokončením, môžete kedykoľvek zmeniť zadané údaje (kliknutím na tlačidlo späť v prehliadači sa otvorí predchádzajúca stránka, takže zadané údaje môžete opraviť, aj keď ste už prešli na ďalšiu stránku). Upozorňujeme, že za správnosť zadaných údajov zodpovedáte vy, pretože výrobky budú fakturované a dodané na základe vami poskytnutých údajov. Upozorňujeme tiež, že nesprávne zadaná e-mailová adresa alebo celý úložný priestor pripojený k poštovej schránke môže mať za následok nedoručenie potvrdenia a môže zabrániť uzatvoreniu zmluvy. Ak kupujúci dokončil objednávku a zistí chybu v poskytnutých údajoch, musí čo najskôr iniciovať úpravu príslušnej objednávky. Zámer upraviť chybnú objednávku môže kupujúci oznámiť e-mailom zaslaným z e-mailovej adresy, ktorú uviedol pri zadávaní objednávky, alebo telefonicky.

Používanie webovej stránky

Nákup nepodlieha registrácii.

FansBRANDS® - Oficiálny obchod s fanúšikovskými potrebami motoristického športu

 

Výber produktov

Kliknutím na kategórie výrobkov na webovej lokalite si môžete vybrať požadovanú skupinu výrobkov a jednotlivé výrobky v rámci nej. Kliknutím na každý výrobok nájdete fotografiu, číslo položky, opis a cenu výrobku. Pri nákupe musíte zaplatiť cenu uvedenú na webovej lokalite.

Pridávanie produktov do košíka

Po výbere Výrobku môžete kliknutím na tlačidlo "Pridať do košíka" vložiť tovar v požadovanom množstve do košíka bez povinnosti nákupu alebo platby, pretože pridanie Výrobkov do košíka sa nepovažuje za ponuku.

Odporúčame vám, aby ste si Výrobky vložili do košíka aj v prípade, že si nie ste istí, či si konkrétne Výrobky chcete kúpiť alebo nie, pretože tak získate prehľad o vybraných položkách v danom okamihu a môžete si ich zobraziť a porovnať na obrazovke jediným kliknutím. Obsah košíka môžete až do finalizácie objednávky - do kliknutia na tlačidlo "Odoslať objednávku" - ľubovoľne upravovať, to znamená, že môžete ľubovoľne odstraňovať položky z košíka alebo doň vkladať ďalšie položky, prípadne upravovať ich množstvo.

Ak pridáte vybraný produkt do košíka, zobrazí sa samostatné okno s nápisom "Produkt bol pridaný do košíka". Ak si neželáte vybrať ďalšie položky, kliknite na tlačidlo "Prejsť do košíka". Ak si želáte vybraný Výrobok znovu zobraziť alebo pridať do košíka ďalšie výrobky, kliknite na tlačidlo "Späť na výrobky".

Zobrazenie vozíka

Počas používania webovej stránky môžete kedykoľvek skontrolovať obsah svojho košíka kliknutím na tlačidlo "Váš košík" v hornej časti stránky. To vám dáva možnosť odstrániť položky z košíka alebo zmeniť požadované množstvo. Po kliknutí na tlačidlo "Aktualizovať košík" systém zobrazí informácie zodpovedajúce údajom, ktoré ste zmenili, vrátane ceny Výrobkov pridaných do košíka.

Ak si neželáte vybrať ďalšie položky, môžete pokračovať v nákupe kliknutím na tlačidlo "Pokračovať k pokladni".

Poskytovanie údajov o zákazníkoch

Po kliknutí na tlačidlo "Pokračovať k pokladni" sa zobrazí obsah košíka, ako aj celá kúpna cena, ktorú je potrebné zaplatiť v prípade, že si zakúpite vybrané Produkty. V políčku "Možnosti doručenia" vyberte možnosť podľa toho, či si chcete objednané Výrobky vyzdvihnúť sami (pick-up) alebo požiadať o doručenie. Ak si vyberiete možnosť doručenia, systém uvedie poplatok za doručenie, ktorý je potrebné zaplatiť v prípade, že si objednáte tovar.

Do textového poľa "Údaje o používateľovi" môžete zadať svoju e-mailovú adresu a do textového poľa "Fakturačné údaje" svoje celé meno, adresu a telefónne číslo. Do textového poľa "Dodacie údaje" systém automaticky uloží údaje uvedené v poli "Fakturačné údaje". Ak požadujete doručenie na inú adresu, zrušte zaškrtnutie príslušného políčka. Ďalšie údaje môžete zadať do textového poľa "Ďalšie údaje".

Kontrola vašej objednávky

Po vyplnení uvedených textových polí môžete pokračovať v procese objednávky kliknutím na tlačidlo "Pokračovať" alebo môžete vymazať/zmeniť predtým zadané údaje kliknutím na tlačidlo "Zrušiť" a môžete sa vrátiť k obsahu košíka. Po kliknutí na tlačidlo "Pokračovať" sa dostanete na stránku "Prehľad objednávok". Tu sa zobrazí súhrn predtým zadaných údajov vrátane obsahu košíka, údajov o používateľovi, fakturácii a doručení a sumy, ktorá sa má zaplatiť (tieto údaje už nemôžete zmeniť, pokiaľ nekliknete na tlačidlo "Späť").

 

Dokončenie objednávky (predloženie ponuky)

Ak ste sa uistili, že váš košík obsahuje produkty, ktoré chcete kúpiť, a že vaše údaje boli zadané správne, môžete dokončiť svoju objednávku kliknutím na tlačidlo "Uskutočniť objednávku". Informácie zadané na webovej stránke sa nepovažujú za ponuku predávajúceho na uzavretie zmluvy. V prípade objednávok podľa tohto

 

GTC, ste kvalifikovaný ako uchádzač.

Kliknutím na tlačidlo "Uskutočniť objednávku" výslovne potvrdzujete, že vaša ponuka sa považuje za uskutočnenú a vaše vyhlásenie, za predpokladu, že ho predávajúci potvrdí v súlade s týmito VOP, znamená povinnosť platby. Vašou ponukou ste viazaní po dobu 48 hodín. Ak predávajúci nepotvrdí vašu ponuku v súlade s týmito VOP do 48 hodín, doba viazanosti vašej ponuky uplynie.

Spracovanie objednávky, uzatvorenie zmluvy

Objednávku môžete zadať kedykoľvek. Predávajúci potvrdí vašu ponuku najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď ste ju odoslali. Zmluva bude uzavretá v okamihu, keď sa potvrdzujúci e-mail zaslaný predávajúcim dostane k vám do vášho e-mailového systému.

 

 

 

Spôsoby platby

Platba v hotovosti

Ak chcete zaplatiť hodnotu objednávky pri prevzatí balíka, vyberte si spôsob platby "Dobierka".

Platby bankovou kartou

V našom internetovom obchode môžete platiť rýchlo a bezpečne bankovou kartou

Jednoduchá platba bankovou kartou (skupina OTP)

Jednoduchý online platobný systém vyvíja a prevádzkuje spoločnosť OTP Mobil Kft. OTP Mobil Kft. je členom skupiny OTP Group.

 

Zákazníci využívajúci túto službu si môžu vybrať jednoduché a bezpečné platobné riešenie Simple. Zákazníci môžu dokončiť platby v rozhraní Simple bežným spôsobom.

 

Postup platby je rovnaký ako pri platobných metódach, ktoré ponúkajú banky v rámci podobných služieb. Počas realizácie služby s ohľadom na bezpečnosť používateľa, t. j. držiteľa karty, Simple nepretržite monitoruje transakcie a poskytuje pomoc pri prevencii neočakávaných udalostí.

 

AKÉ SÚ KROKY TRANSAKCIE?

 

 

 

 1. Kliknutím na tlačidlo "Platba" budete presmerovaní na platobnú stránku spoločnosti Simple, kde môžete začať transakciu zadaním údajov o svojej bankovej karte.
 2. Po zadaní údajov o bankovej karte sa uistite, že sú zadané údaje správne.
 3. Spracovanie transakcie sa začína v bankových spracovateľských systémoch.
 4. O výsledku platby budete informovaní aj e-mailom a systém Simple vás presmeruje na webovú stránku internetového obchodu.

 

Ďalšie informácie nájdete na tejto webovej stránke: https://www.simple.hu/Fooldal

PayPal

Služba PayPal je dostupná zákazníkom vo viac ako 200 krajinách ako jednoduchý a bezpečný spôsob platby.

 

 

Služba PayPal má niekoľko výhod, ktoré uľahčujú a urýchľujú online nakupovanie a zároveň zachovávajú bezpečnosť vašich bankových údajov:

 

 

 

E-mailová adresa a heslo. To je všetko, čo potrebujete na zaplatenie alebo dokončenie bankového prevodu prostredníctvom systému PayPal. Svoju bankovú kartu môžete nechať v peňaženke.

 

Na platbu nemusíte vkladať peniaze na svoje konto PayPal. Jediné, čo musíte urobiť, je priradiť svoju bankovú kartu k účtu PayPal, a to len raz, na začiatku procesu.

 

PayPal je celosvetovo uznávaná platobná metóda, záruka bezpečných transakcií, pomocou ktorej môžete platiť za produkty online v 26 rôznych menách.

 

 Pripojte sa k službe PayPal a zjednodušte si online platby.

 

 

Bankový prevod

Odplatu za Výrobky môžete zaplatiť bankovým prevodom.

 

 

Číslo účtu pre prevody

 

Prenos údajov zo zahraničia:

 

 Iba v EUR

 Názov banky: UniCredit Bank

 Číslo účtu (IBAN): HU62 1091 8001 0000 0121 7111 0064 SWIFT kód (BIC): BACXHUHB

 

 

Wordline Šesť platobných služieb

FansBRANDS® - Oficiálny obchod pre fanúšikov motoristického športu Online platobné riešenie.

Viac informácií: https://www.six-payment-services.com/en/home.html

Spôsoby doručenia, poplatky za doručenie

Kuriérska služba GLS

Balík vám doručí kuriérska služba GLS.

 

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok

Miesta vyzdvihnutia GLS

 

Doručenie kuriérskou službou od dverí k dverám je najobľúbenejším spôsobom doručenia pri online nákupoch, napriek tomu však každoročne rastie počet tých, ktorí si vyberajú osobný odber. Zákazníci si môžu objednané výrobky vyzdvihnúť pohodlne, s ohľadom na vlastný denný harmonogram, prostredníctvom odberných miest GLS, kde môžu platiť v hotovosti.

Odberné miesta GLS sa nachádzajú na ľahko dostupných miestach, ako sú nákupné centrá, čerpacie stanice, kníhkupectvá alebo iné frekventované obchody. Väčšina z nich je otvorená do neskorých hodín a dokonca aj cez víkendy, čo je výhodné pre zákazníkov, ktorí si chcú vyzdvihnúť alebo odoslať balíky. Spoločnosť GLS zašle zákazníkovi e-mail alebo textovú správu, v ktorej ho informuje o príchode jeho balíka. Zákazník si môže balík vyzdvihnúť kedykoľvek do 5 pracovných dní s ohľadom na otváracie hodiny daného odberného miesta.

Doručenie domov štandardnou prepravnou službou UPS

FansBRANDS® - oficiálny obchod s fanúšikovskými potrebami motoristického športu iba v Európskej únii.

Čas dodania: 4-8 pracovných dní

Doručenie zdarma nad 150 €.

 

Minimálne

Maximum

Poplatok za doručenie

1 €

149 €

19

150 €

Bezplatne

Doručenie domov spoločnosťou GLS v EÚ

FansBRANDS® - Oficiálny obchod s fanúšikovskými potrebami motoristického športu Dodacia lehota 2-9 pracovných dní.

Váš balík doručia zamestnanci kuriérskej spoločnosti GLS na uvedenú adresu doručenia.

Dostanete e-mailové oznámenie o podrobnostiach doručenia.

Konečný termín na vykonanie

Všeobecná lehota stanovená na vybavenie objednávky je maximálne 30 dní od potvrdenia objednávky. V prípade omeškania predávajúceho je kupujúci oprávnený stanoviť dodatočnú lehotu. Ak predávajúci nedodrží dodatočnú lehotu, kupujúci môže od zmluvy odstúpiť.

Výhrada práv, doložka o vlastníctve

Ak ste si predtým objednali Výrobky, ale neprevzali ste ich alebo ste si ich nevyzdvihli (okrem prípadu, keď ste využili svoje právo na odstúpenie od zmluvy), alebo ak boli vrátené Predávajúcemu s označením "Nevyzdvihnuté", Predávajúci splní vašu objednávku len za predpokladu, že vopred zaplatíte celú kúpnu cenu a poplatky za doručenie.

 

Predávajúci môže zadržať dodanie Výrobku, kým sa nepresvedčí, že cena Výrobkov bola úspešne zaplatená prostredníctvom elektronického platobného riešenia (vrátane prípadu, keď je cena Výrobkov zaplatená bankovým prevodom a Kupujúci prevedie kúpnu cenu v mene členského štátu Kupujúceho a Predávajúci nedostane celú sumu kúpnej ceny a poplatku za dodanie z dôvodu nákladov na konverziu a iných bankových poplatkov a nákladov). V prípade, že kúpna cena Výrobku nebola v plnej výške uhradená, Predávajúci môže vyzvať Kupujúceho na doplnenie kúpnej ceny.

Predaj cez hranice

Predávajúci nerozlišuje medzi Kupujúcimi, ktorí nakupujú prostredníctvom Webovej stránky na území Maďarska, a tými, ktorí

 

ktorí tak robia mimo územia Maďarska, ale na území Európskej únie. Ak nie je v týchto VOP stanovené inak, Predávajúci zabezpečuje dodanie/vyzdvihnutie Výrobkov na území Maďarska.

Ustanovenia týchto VOP sa vzťahujú aj na nákupy mimo Maďarska, pričom na účely tohto oddielu sa pod pojmom "kupujúci" rozumie spotrebiteľ, ktorý je občanom členského štátu alebo má v členskom štáte bydlisko, alebo podnik so sídlom v členskom štáte a nakupuje výrobky alebo využíva služby v rámci Európskej únie výlučne na účely konečného použitia. "Spotrebiteľ" je fyzická osoba, ktorá koná mimo rámca svojej obchodnej, priemyselnej, remeselnej alebo profesionálnej činnosti.

Jazykom komunikácie a nákupu je predovšetkým maďarský jazyk, predávajúci nie je povinný komunikovať s kupujúcim v jazyku členského štátu kupujúceho.

Predávajúci nie je povinný dodržiavať mimozmluvné požiadavky, ako napríklad požiadavky na označovanie alebo špecifické požiadavky pre dané odvetvie, ktoré sú stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch členského štátu kupujúceho vo vzťahu k príslušným výrobkom, ani o týchto požiadavkách informovať kupujúceho.

Ak nie je stanovené inak, predávajúci uplatňuje na každý výrobok DPH predpísanú v Maďarsku. Kupujúci môže uplatniť svoje opravné prostriedky v súlade s týmito VOP.

Ak sa použije elektronické riešenie platby, platba sa uskutoční v mene určenej predávajúcim,

Predávajúci môže zadržať dodanie Výrobku, kým sa nepresvedčí, že cena Výrobkov a poplatok za dodanie boli úplne a úspešne zaplatené prostredníctvom elektronického platobného riešenia (vrátane prípadu, keď je cena Výrobkov zaplatená bankovým prevodom a Kupujúci prevedie kúpnu cenu (poplatok za dodanie) v mene členského štátu Kupujúceho a Predávajúci nedostane celú sumu kúpnej ceny a poplatku za dodanie z dôvodu nákladov na konverziu a iných bankových provízií a nákladov). V prípade, že kúpna cena Výrobku nebola v plnej výške uhradená, môže Predávajúci vyzvať Kupujúceho na doplnenie kúpnej ceny.

S cieľom zabezpečiť dodanie Výrobku poskytuje Predávajúci Kupujúcim z iných ako maďarských krajín rovnaké možnosti dodania ako Kupujúcim z Maďarska.

Ak má Kupujúci podľa VOP možnosť požiadať o dodanie Výrobku na území Maďarska alebo na území iného členského štátu EÚ, Kupujúci, ktorý nie je občanom Maďarska, si môže zvoliť aj akýkoľvek spôsob dodania uvedený vo VOP.

Ak si kupujúci v súlade s VOP môže vybrať možnosť vyzdvihnutia výrobku, môžu si túto možnosť vybrať aj kupujúci, ktorí nie sú občanmi Maďarska.

V opačnom prípade môže kupujúci požiadať o zorganizovanie prepravy výrobku na vlastné náklady. Maďarskí kupujúci nie sú oprávnení zvoliť si túto možnosť.

Predávajúci splní objednávku po zaplatení poplatku za doručenie, a ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu poplatok za doručenie alebo ak kupujúci sám nezorganizuje dopravu výrobku do vopred stanoveného termínu, predávajúci odstúpi od zmluvy a vráti kupujúcemu vopred zaplatenú kúpnu cenu.


Informácie pre spotrebiteľov

Informácie o práve na ukončenie zmluvy zo strany fyzickej osoby Kupujúci

Podľa § 8 ods. 1 bodu 3 maďarského občianskeho zákonníka sa za spotrebiteľa považujú len fyzické osoby, ktoré konajú mimo rámca svojej profesie, zamestnania alebo podnikateľskej činnosti, a preto právnické osoby nie sú oprávnené uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy bez odôvodnenia.

 

Podľa § 20 vládneho nariadenia 45/2014 (II. 26.) majú spotrebitelia právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. Spotrebitelia môžu uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v určitej lehote, ktorá začína plynúť

 1. a) v prípade zmlúv o predaji výrobkov,
 2. aa) v deň, keď výrobok,
 3. ab) v prípade predaja viac ako jedného Výrobku, keď sa každý Výrobok dodáva v inom čase, kedy bol Výrobok dodaný naposledy

 

dostane spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom, ak je táto lehota 180 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy stanovená vo vládnom nariadení 45/2014. (II. 26.) je 14 dní, pričom k dodatočnej lehote na odstúpenie od zmluvy sa predávajúci zaviazal dobrovoľne v týchto VOP, a to nad rámec lehoty stanovenej zákonom.

Ustanoveniami tohto oddielu nie je dotknuté právo spotrebiteľa uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy stanovené v tomto oddiele aj v lehote odo dňa uzavretia zmluvy do dňa prevzatia výrobku.

Ak ponuku na uzavretie zmluvy podal spotrebiteľ, má právo od ponuky odstúpiť, čím sa ukončí záväznosť ponuky na uzavretie zmluvy.

Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy, uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy alebo výpoveď zmluvy

Spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo podľa § 20 nariadenia vlády č. 45/2014 (II. 26.) jednoznačným vyhlásením v tomto smere alebo použitím vzorového vyhlásenia, ktoré je možné stiahnuť aj z webovej stránky.

Platnosť vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy sa považuje za včas uplatnené, ak spotrebiteľ zašle vyhlásenie v príslušnej lehote. Táto lehota je: 180 dní.

V prípade písomného odstúpenia od zmluvy alebo výpovede stačí zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy alebo výpovedi do 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy stanovená vo vládnom nariadení 45/2014. (II. 26.) je 14 dní, pričom k dodatočnej lehote na odstúpenie od zmluvy sa predávajúci zaviazal dobrovoľne v týchto VOP, a to nad rámec lehoty stanovenej zákonom.

Dôkazné bremeno, že spotrebiteľ uplatnil svoje právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s týmto ustanovením, nesie spotrebiteľ.

Po jeho prijatí je predávajúci povinný potvrdiť vyhlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy na elektronickom nosiči dát.

Povinnosti predávajúceho v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany spotrebiteľa

Povinnosť predávajúceho vrátiť

Ak spotrebiteľ v súlade s § 22 nariadenia vlády č. 45/2014 (II. 26.) odstúpi od zmluvy.

 

Predávajúci vráti kupujúcemu celú sumu zaplatenú ako protihodnotu do 14 dní vrátane nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s plnením, ako je napríklad poplatok za doručenie. Upozorňujeme, že toto ustanovenie sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ktoré vznikli v dôsledku výberu iného spôsobu doručenia, ako je najlacnejší štandardný spôsob doručenia.

Spôsob plnenia povinnosti predávajúceho vrátiť peniaze

V prípade odstúpenia od zmluvy alebo jej ukončenia v súlade s § 22 nariadenia vlády č. 45/2014 (II. 26.) predávajúci vráti spotrebiteľovi sumu, ktorú má vrátiť, a to rovnakým spôsobom platby, aký použil spotrebiteľ. S výslovným súhlasom spotrebiteľa môže predávajúci použiť iný spôsob platby, ale spotrebiteľovi v dôsledku toho nesmie účtovať žiadne dodatočné poplatky. Predávajúci nenesie zodpovednosť za akékoľvek omeškanie vyplývajúce z nesprávneho a/alebo nepresného uvedenia čísla bankového účtu alebo poštovej adresy spotrebiteľom.

Dodatočné náklady

Ak si spotrebiteľ výslovne zvolil inú možnosť doručenia ako najlacnejší štandardný spôsob doručenia, predávajúci nie je povinný uhradiť náklady, ktoré mu v dôsledku tejto voľby vznikli. V takýchto prípadoch bude naša povinnosť vrátiť peniaze zahŕňať len uvedené štandardné poplatky za doručenie.

Právo odoprieť plnenie

Predávajúci môže zadržať sumu splatnú spotrebiteľovi, kým spotrebiteľ nevráti výrobok alebo nepreukáže, že ho nepochybne vrátil; z týchto dvoch dátumov sa berie do úvahy skorší. Zásielky zaslané na dobierku alebo službou adresát platí nemôžeme prijať.

Povinnosti spotrebiteľa v prípade odstúpenia od zmluvy alebo jej ukončenia

Vrátenie výrobku

Ak spotrebiteľ v súlade s § 22 nariadenia vlády č. 45/2014 (II. 26.) odstúpi od zmluvy, je povinný bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť výrobok alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe určenej predávajúcim na prevzatie výrobkov. Povinnosť vrátiť výrobok sa považuje za splnenú včas, ak spotrebiteľ odošle výrobok pred uplynutím tejto lehoty.

znášanie priamych nákladov vzniknutých v súvislosti s vrátením výrobku

Priame náklady na vrátenie výrobku znáša spotrebiteľ. Výrobok je potrebné zaslať na adresu predávajúceho. Ak spotrebiteľ po začatí plnenia vypovie zmluvu o poskytovaní služieb uzavretú mimo prevádzkových priestorov alebo ako zmluvu uzavretú na diaľku, je povinný zaplatiť Podniku odmenu primeranú poskytnutej službe do dňa podania výpovede. Takáto primeraná suma, ktorú má spotrebiteľ zaplatiť, sa určí na základe celkovej výšky odmeny stanovenej v zmluve pripočítaním príslušných daní. Ak spotrebiteľ preukáže, že takto určená celková suma je neprimerane vysoká, primeraná suma sa vypočíta na základe trhovej hodnoty služieb poskytnutých do dátumu vypovedania zmluvy. Upozorňujeme, že nemôžeme prijať zásielky zaslané na dobierku alebo službu adresát platí.

Zodpovednosť spotrebiteľa za odpisy

Spotrebiteľ je zodpovedný za zníženie hodnoty vyplývajúce z akéhokoľvek použitia, ktoré presahuje použitie potrebné na určenie povahy, vlastností a fungovania výrobku.

Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť v týchto prípadoch

 

Predávajúci výslovne upozorňuje, že právo na odstúpenie od zmluvy nemôžete uplatniť v prípadoch uvedených v odseku 1 § 29 nariadenia vlády č. 45/2014 (II.26.):

 

 1. po úplnom vykonaní služby, ak je však v zmluve stanovená povinnosť platby pre spotrebiteľa, na túto výnimku sa možno odvolávať len vtedy, ak spotrebiteľ pred začatím plnenia výslovne súhlasil a uznal skutočnosť, že stratí právo na odstúpenie od zmluvy, akonáhle bude zmluva úplne splnená zo strany podniku;
 2. pokiaľ ide o Produkty alebo služby, ktorých cena alebo poplatok závisia od výkyvov na finančnom trhu, ktoré Podnik nemôže ovplyvniť a ktoré sú možné aj počas lehoty stanovenej na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy;
 3. v prípade nepredpripravených Výrobkov, ktoré boli vyrobené na základe pokynov a výslovnej žiadosti spotrebiteľa, alebo v prípade Výrobkov, ktoré boli jednoznačne prispôsobené spotrebiteľovi;
 4. v prípade výrobkov podliehajúcich skaze alebo výrobkov s krátkou trvanlivosťou;
 5. v prípade Výrobkov v uzavretom obale, ktoré po otvorení po doručení nie je možné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov;
 6. v prípade výrobkov, ktoré sú vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešané s inými výrobkami;
 7. v prípade alkoholických nápojov, ktorých skutočná hodnota závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré podnik nemôže ovplyvniť, a ktorých cena bola dohodnutá zmluvnými stranami pri uzatváraní kúpnej zmluvy, ale zmluva bude splnená až po tridsiatom dni od uzavretia zmluvy;
 8. v prípade zmlúv o poskytovaní služieb, keď podnik kontaktuje spotrebiteľa na jeho výslovnú žiadosť s cieľom vykonať naliehavú opravu alebo údržbu;
 9. v súvislosti s predajom a nákupom zvukových a obrazových záznamov v zapečatených obaloch alebo kópií počítačového softvéru, ak spotrebiteľ po doručení otvoril obal;
 10. pokiaľ ide o noviny, časopisy a periodiká, s výnimkou zmlúv o predplatnom;
 11. v prípade zmlúv uzavretých na verejnej dražbe;
 12. s výnimkou služieb v oblasti bývania, v prípade zmlúv o poskytnutí ubytovania, dopravy, prenájmu automobilov, stravovacích služieb alebo služieb súvisiacich s voľnočasovými aktivitami, ak bol v zmluve stanovený termín alebo lehota na plnenie;
 13. pokiaľ ide o digitálny obsah poskytovaný na nefyzickom nosiči dát, ak predávajúci začal plniť s výslovným, predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a ak spotrebiteľ súčasne s udelením tohto súhlasu potvrdil túto skutočnosť vyhlásením, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy hneď po začatí plnenia, a ak podnikateľ zaslal spotrebiteľovi potvrdenie.

 

Informácie o zodpovednosti za výrobok a implicitnej záruke v súvislosti so zárukou zhody výrobkov v prípade spotrebiteľských zmlúv

Táto časť informácií pre spotrebiteľov bola vypracovaná na základe odseku 3 § 9 nariadenia vlády č. 45/2014 (II.26.), s ohľadom na jeho prílohu č. 3.

Tieto informácie pre spotrebiteľov sa vzťahujú len na kupujúcich, ktorí sa kvalifikujú ako spotrebitelia, pravidlá platné pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi, sú uvedené v samostatnej kapitole.

Požiadavka zmluvného plnenia v prípade spotrebiteľských zmlúv

Požiadavka zmluvného plnenia vo všeobecnosti v prípade výrobkov a výrobkov obsahujúcich digitálne prvky predávaných na základe spotrebiteľskej zmluvy

V čase plnenia musia výrobky a plnenie spĺňať požiadavky stanovené vo vládnom nariadení 373/2021 (VI.30.).

Aby bolo plnenie zmluvné, musí byť výrobok, ktorý je predmetom zmluvy

 

 spĺňa opis, množstvo, kvalitu a typ stanovený v zmluve, má funkčnosť, kompatibilitu, interoperabilitu, ako aj ďalšie vlastnosti stanovené v zmluve

 byť vhodný na akýkoľvek účel určený spotrebiteľom, na ktorý spotrebiteľ upozornil predávajúceho najneskôr pri uzatváraní zmluvy a ktorý predávajúci akceptoval

 mať všetko príslušenstvo a používateľské príručky uvedené v zmluve vrátane návodu na uvedenie do prevádzky, návodu na inštaláciu a podpory zákazníckeho servisu a

 poskytovať aktualizácie určené v zmluve.

 

Aby bolo plnenie zmluvné, musí byť výrobok, ktorý slúži ako predmet zmluvy, zároveň

 

 byť vhodné na účely stanovené pre ten istý typ výrobkov zákonom, technickými normami alebo, ak technické normy neexistujú, riadiacim kódexom správania

 spĺňať množstvo, kvalitu, výkon a iné vlastnosti, ktoré môže spotrebiteľ odôvodnene očakávať, najmä pokiaľ ide o funkčnosť, kompatibilitu, dostupnosť, kontinuitu a bezpečnosť, ktoré sú obvyklé pre rovnaký druh tovaru, s prihliadnutím na verejné vyhlásenia, najmä tie, ktoré predávajúci, jeho zástupca alebo iné osoby zapojené do predajného reťazca uviedli v reklame alebo na etikete, o konkrétnych vlastnostiach výrobkov

 mať všetko príslušenstvo a návod, ktoré môže spotrebiteľ primerane očakávať, vrátane návodu na balenie a inštaláciu, a

 sú v súlade s vlastnosťami a opisom Výrobku, ktorý je prezentovaný ako vzorka alebo model, alebo ktorý Podnik sprístupnil ako skúšobnú verziu pred uzavretím zmluvy.

 

Výrobok nemusí byť v súlade s vyššie uvedenými verejnými vyhláseniami, ak predávajúci preukáže, že

 

 nebolo a nemuselo byť oboznámené s príslušným verejným vyhlásením

 príslušné verejné vyhlásenie bolo primerane opravené do času uzavretia zmluvy, alebo

 príslušné verejné vyhlásenie nemohlo ovplyvniť rozhodnutie držiteľa práv uzavrieť zmluvu.

 

Požiadavka zmluvného plnenia v prípade predaja výrobkov na základe spotrebiteľskej zmluvy

Plnenie predávajúceho je vadné, ak vada výrobku vznikla v dôsledku neodborného uvedenia do prevádzky za predpokladu, že

 1. uvedenie do prevádzky je súčasťou kúpnej zmluvy a vykonal ho predávajúci alebo zodpovednosť v tejto súvislosti nesie predávajúci, alebo
 2. uvedenie do prevádzky musel vykonať spotrebiteľ a neodborné uvedenie do prevádzky vyplýva z nedostatkov pokynov na uvedenie do prevádzky, ktoré poskytol predávajúci alebo v prípade výrobkov obsahujúcich digitálne prvky poskytovateľ digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb.

Ak podľa kúpnej zmluvy uvedenie výrobku do prevádzky vykonáva predávajúci alebo ak v tejto súvislosti nesie zodpovednosť predávajúci, potom sa plnenie považuje za ukončené predávajúcim po ukončení uvedenia do prevádzky.

Ak je v prípade výrobku obsahujúceho digitálne prvky v kúpnej zmluve stanovené, že digitálny obsah alebo digitálne služby sa majú poskytovať nepretržite počas určitého obdobia, predávajúci zodpovedá za vadu výrobku súvisiacu s digitálnym obsahom, ak sa vada vyskytne alebo stane zistiteľnou do dvoch rokov od dodania výrobku v prípade nepretržitej služby poskytovanej počas obdobia, ktoré nepresahuje dva roky.

Požiadavka zmluvného plnenia v prípade predaja výrobkov obsahujúcich digitálne prvky na základe spotrebiteľskej zmluvy

V prípade produktov obsahujúcich digitálne prvky predávajúci zabezpečí, aby bol spotrebiteľ informovaný o aktualizáciách týkajúcich sa digitálneho obsahu produktu alebo digitálnej služby s ním spojenej vrátane bezpečnostných aktualizácií, ak sú tieto aktualizácie potrebné na zachovanie zmluvnej povahy produktu, a aby mu boli tieto aktualizácie poskytnuté.

 

Predávajúci zabezpečí dostupnosť aktualizácií počas obdobia

 

 ktoré môže spotrebiteľ primerane očakávať na základe druhu a účelu výrobku a digitálnych prvkov, ako aj na základe individuálnych okolností a povahy zmluvy, ak kúpna zmluva predpisuje jednorazové poskytnutie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, alebo

 dvoch rokov od dodania produktu, v prípade nepretržitej služby na obdobie nepresahujúce dva roky, ak kúpna zmluva stanovuje nepretržité poskytovanie digitálneho obsahu na dobu určitú.

 

Ak spotrebiteľ v primeranej lehote nenainštaluje sprístupnené aktualizácie, predávajúci nezodpovedá za vadu výrobku za predpokladu, že vada je výlučne dôsledkom absencie príslušnej aktualizácie, a to aj za predpokladu, že

 1. predávajúci informoval spotrebiteľa o dostupnosti aktualizácie a dôsledkoch jej nenainštalovania zo strany spotrebiteľa a
 2. neinštalácia aktualizácie spotrebiteľom alebo chybná inštalácia aktualizácie spotrebiteľom nie je spôsobená nedostatkami návodu na inštaláciu poskytnutého predávajúcim.

O chybné plnenie nejde, ak spotrebiteľ pri uzatváraní zmluvy dostal samostatnú informáciu o tom, že určitá vlastnosť výrobku sa líši od vlastností predpísaných v tejto zmluve, a tento rozdiel spotrebiteľ pri uzatváraní zmluvy samostatne a výslovne uznal.

Implicitná záruka

V ktorých prípadoch môžete uplatniť svoje práva na implicitnú záruku?

V prípade chybného plnenia zo strany predávajúceho si môžete uplatniť nárok na implicitnú záruku v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka Maďarska a v prípade spotrebiteľskej zmluvy s vládnym nariadením 373/2021 (VI.30.).

Aké práva máte na základe nároku na implicitnú záruku?

Podľa vášho výberu môžete uplatniť nasledujúce nároky na implicitnú záruku:

Môžete požadovať buď opravu, alebo výmenu, okrem prípadov, keď je dodržanie tohto záručného práva nemožné alebo by viedlo k neprimeraným nákladom na strane predávajúceho v porovnaní s alternatívnym prostriedkom nápravy. Ak ste nepožiadali alebo ste nemohli požiadať o opravu alebo výmenu, môžete požiadať o primerané zníženie ceny alebo v krajnom prípade môžete odstúpiť od zmluvy.

Ste oprávnení prejsť od práva na záruku, ktoré ste si vybrali, k inému, ale musíte uhradiť náklady na zmenu, pokiaľ to nebolo odôvodnené alebo nevyhnutné v dôsledku konania predávajúceho.

V prípade spotrebiteľskej zmluvy sa v prípade neexistencie dôkazu o opaku predpokladá, že akákoľvek chyba zistená do jedného roka od dodania výrobku alebo výrobku obsahujúceho digitálne prvky existovala v čase dodania, pokiaľ táto domnienka nie je nezlučiteľná s povahou výrobku alebo chyby.

V prípade použitých výrobkov sa práva na záruku a garanciu odchyľujú od všeobecných pravidiel. Chybné plnenie sa môže vyskytnúť aj v prípade použitých Výrobkov, ale zohľadňujú sa okolnosti, na základe ktorých mohol spotrebiteľ očakávať výskyt určitých chýb. V dôsledku zastarávania sa výskyt určitých chýb stáva čoraz častejším, v dôsledku čoho nemožno očakávať, že použitý Výrobok môže mať rovnakú kvalitu ako novo zakúpený Výrobok. Kupujúci si preto môže uplatniť svoje práva zo záruky len v súvislosti s nedostatkami mimo vád, ktoré vyplývajú z povahy použitého Výrobku a ktoré vznikli bez ohľadu na túto povahu. Ak je použitý Výrobok vadný a Kupujúci, ktorý spĺňa podmienky spotrebiteľa, dostal pri kúpe informácie o tejto vade, Poskytovateľ služieb za túto vadu nezodpovedá.

Predávajúci môže odmietnuť uviesť výrobok do súladu so zmluvou, ak by oprava alebo výmena bola nemožná alebo by viedla k neprimeraným nákladom na strane predávajúceho, pričom sa zohľadnia všetky okolnosti vrátane hodnoty, ktorú predstavuje výrobok v bezchybnom stave, a závažnosti porušenia

 

zmluva.

Spotrebiteľ môže podľa závažnosti porušenia zmluvy požadovať primerané zníženie odplaty alebo dokonca odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak

 

 predávajúci nevykonal opravu alebo výmenu, alebo opravu alebo výmenu vykonal, ale úplne alebo čiastočne nesplnil tieto podmienky:

 predávajúci odvezie vymenený výrobok späť na vlastné náklady.

 ak si oprava alebo výmena vyžaduje odstránenie výrobku, ktorý bol v súlade s povahou a účelom výrobku uvedený do prevádzky pred zistením chyby, potom povinnosť vykonať opravu alebo výmenu zahŕňa odstránenie nevyhovujúceho výrobku a uvedenie náhradného alebo opraveného výrobku do prevádzky alebo znášanie nákladov na takéto odstránenie a uvedenie do prevádzky.

 predávajúci odmietol uviesť výrobok do súladu so zmluvou

 v plnení sa opakovane vyskytne chyba napriek tomu, že sa predávajúci pokúsil uviesť výrobok do súladu so zmluvou

 závažnosť porušenia je taká významná, že odôvodňuje okamžité zníženie ceny alebo okamžité ukončenie kúpnej zmluvy, alebo

 predávajúci sa nezaviazal uviesť výrobok do súladu so zmluvou, alebo je z okolností zrejmé, že podnikateľ neuvedie výrobok do súladu so zmluvou v primeranej lehote alebo bez značného poškodenia záujmov spotrebiteľa.

 

Ak chce spotrebiteľ odstúpiť od kúpnej zmluvy s odkazom na vadné plnenie, dôkazné bremeno o nepodstatnej povahe vady nesie predávajúci.

Spotrebiteľ má právo na vrátenie zvyšnej časti kúpnej ceny v plnej výške alebo čiastočne podľa závažnosti porušenia zmluvy, a to až do doby, kým predávajúci nesplní svoju povinnosť týkajúcu sa súladu plnenia so zmluvou a vadného plnenia.

Všeobecne platí, že

 

 predávajúci vráti vymenený výrobok na vlastné náklady.

 ak si oprava alebo výmena vyžaduje odstránenie výrobku, ktorý bol v súlade s povahou a účelom výrobku uvedený do prevádzky pred zistením závady, povinnosť vykonať opravu alebo výmenu zahŕňa odstránenie nevyhovujúceho výrobku a uvedenie náhradného alebo opraveného výrobku do prevádzky alebo znášanie nákladov na takéto odstránenie a uvedenie do prevádzky.

 

Primeraná lehota na opravu alebo výmenu výrobku sa počíta od okamihu, keď spotrebiteľ informoval podnik o závade.

Spotrebiteľ sprístupní výrobok podniku, aby mohol vykonať opravu alebo výmenu.

Zníženie protiplnenia sa považuje za primerané, ak sa jeho výška rovná rozdielu medzi hodnotou výrobku, ktorý by spotrebiteľ dostal, ak by plnenie predávajúceho bolo zmluvné, a hodnotou výrobku, ktorý spotrebiteľ skutočne dostal.

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy z titulu konkludentnej záruky možno uplatniť prostredníctvom právneho vyhlásenia adresovaného predávajúcemu, v ktorom vyjadrí rozhodnutie o odstúpení od zmluvy.

Ak sa chybné plnenie týka len určitej časti výrobku dodaného na základe zmluvy a podmienky na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy sú splnené vo vzťahu k tejto časti, potom môže spotrebiteľ odstúpiť od kúpnej zmluvy len vo vzťahu k chybnému výrobku, môže však odstúpiť od kúpnej zmluvy aj vo vzťahu k akémukoľvek inému výrobku nadobudnutému spolu s chybným výrobkom, ak nemožno od spotrebiteľa rozumne očakávať, že si ponechá len výrobky v súlade so zmluvou.

Ak spotrebiteľ vypovie kúpnu zmluvu v celom rozsahu alebo v súvislosti s časťou výrobkov dodaných na základe kúpnej zmluvy,

 

 spotrebiteľ vráti príslušný výrobok predávajúcemu na jeho náklady a

 predávajúci bezodkladne vráti spotrebiteľovi kúpnu cenu zaplatenú za príslušný výrobok, a to hneď, ako predávajúci dostane výrobok alebo doklad o vrátení výrobku.

 

V akej lehote môžete uplatniť nárok na implicitnú záruku?

Po zistení závady ste povinní ju bezodkladne nahlásiť. Vada oznámená do dvoch mesiacov od jej zistenia sa považuje za vadu oznámenú bezodkladne. Upozorňujeme však, že po uplynutí dvojročnej premlčacej lehoty, ktorá začína plynúť od ukončenia zmluvy, nie je možné uplatniť žiadny nárok z predpokladanej záruky.

Do premlčacej doby sa nezapočítava doba trvania opravy, počas ktorej Kupujúci nemôže používať Výrobok v súlade s jeho účelom.

Pokiaľ ide o časť výrobku, ktorá bola opravená alebo vymenená, premlčacia lehota pre nároky z predpokladanej záruky začína plynúť odznova. Toto pravidlo platí aj vtedy, keď sa v dôsledku opravy vyskytne iná chyba.

Ak je predmetom zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom použitý výrobok, strany sa môžu dohodnúť na kratšej premlčacej lehote, v žiadnom prípade však nemožno platne stanoviť kratšiu premlčaciu lehotu ako jeden rok.

Voči komu môžete uplatniť svoje nároky z implicitnej záruky?

Nárok na implicitnú záruku môžete uplatniť u predávajúceho.

Aké sú ďalšie podmienky na uplatnenie nároku na implicitnú záruku?

Pre uplatnenie nároku na implicitnú záruku do jedného roka od plnenia nie sú stanovené žiadne iné podmienky ako nahlásenie závady za predpokladu, že preukážete, že výrobok dodal predávajúci. Po uplynutí jednoročnej lehoty, ktorá začína plynúť od plnenia, ste však povinný preukázať, že vami zistená vada existovala už v čase plnenia.

Zodpovednosť za výrobok

V ktorých prípadoch môžete uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zodpovednosti za výrobok?

V prípade vady hmotného majetku (výrobku) môžete podľa vlastného výberu uplatniť nároky z implicitnej záruky alebo nároky zo zodpovednosti za vady výrobku.

Aké práva máte na základe nároku na náhradu škody spôsobenej výrobkom?

V rámci nároku na náhradu škody spôsobenej vadou výrobku môžete požadovať len opravu alebo výmenu chybného výrobku.

V ktorých prípadoch sa výrobok považuje za chybný?

Výrobok sa považuje za chybný, ak nespĺňa požiadavky na kvalitu platné v čase jeho uvedenia na trh alebo ak nemá vlastnosti uvedené v opise, ktorý poskytol výrobca.

V akej lehote môžete uplatniť nárok na náhradu škody spôsobenej výrobkom?

Nárok na náhradu škody spôsobenej výrobkom môžete uplatniť do dvoch rokov od uvedenia výrobku na trh výrobcom. Po uplynutí tejto lehoty strácate právo na uplatnenie nároku zo zodpovednosti za výrobok.

Voči komu a za akých ďalších podmienok môžete uplatniť svoj nárok z titulu zodpovednosti za výrobok?

Nárok na náhradu škody z titulu zodpovednosti za výrobok môžete uplatniť len voči výrobcovi alebo distribútorovi hmotnej veci. Pri uplatnení nároku na náhradu škody spôsobenej vadou výrobku musíte preukázať vadu výrobku.

V ktorých prípadoch je výrobca (distribútor) oslobodený od povinnosti niesť zodpovednosť za výrobok?

Výrobca (distribútor) bude oslobodený od svojich povinností týkajúcich sa zodpovednosti za výrobok len vtedy, ak to dokáže:

 

 nevyrobila Výrobok alebo ho neuviedla na trh v rámci svojej obchodnej činnosti, alebo

 podľa súčasného stavu techniky nebola vada zistiteľná v čase uvedenia Výrobku na trh, alebo

 vada Výrobku vyplýva z uplatňovania zákonov alebo regulačných ustanovení predpísaných úradmi.

 

Výrobca (distribútor) musí preukázať len jednu z uvedených príčin.

Upozorňujeme, že na základe tej istej chyby nemôžete súčasne uplatniť nárok na implicitnú záruku a nárok na zodpovednosť za výrobok. V prípade úspešne uplatneného nároku z implicitnej záruky však môžete uplatniť svoj nárok zo zodpovednosti za výrobok voči výrobcovi, pokiaľ ide o vymenený Výrobok alebo jeho opravené časti.

Záruka

V ktorých prípadoch môžete uplatniť svoje záručné práva?

Podľa nariadenia vlády č. 151/2003 (IX.22.) o povinnej záruke na určitý tovar dlhodobej spotreby má predávajúci záručnú povinnosť, pokiaľ ide o predaj nového tovaru dlhodobej spotreby uvedeného v prílohe č. 1 tohto nariadenia (napr. technický tovar, náradie, stroje), ako aj jeho príslušenstvo a súčasti v rozsahu tam uvedenom (ďalej na účely tejto časti spoločne označované ako spotrebný tovar).

Okrem toho môže predávajúci dobrovoľne prevziať záručnú povinnosť, v takom prípade musí kupujúcemu, ktorý spĺňa podmienky spotrebiteľa, poskytnúť záručné vyhlásenie.

Záručný list musí byť spotrebiteľovi k dispozícii na trvanlivom nosiči najneskôr v čase dodania výrobku.

Vyhlásenie o záruke musí obsahovať tieto údaje:

 

 jasné vyhlásenie o tom, že ak je výrobok dodaný s vadami, spotrebiteľ má právo bezplatne uplatniť svoje implicitné záručné práva podľa zákona, pričom tieto práva nie sú zárukou dotknuté

 meno a adresu ručiteľa

 postup, ktorý má spotrebiteľ dodržať pri uplatňovaní nárokov zo záruky označenie výrobku, na ktorý sa záruka vzťahuje, a

 podmienky záruky.

 

Aké práva máte na základe povinného ručenia a v akej lehote môžete tieto práva uplatniť? Práva vyplývajúce zo záruky

Na základe práv zo záruky môže kupujúci požadovať opravu alebo výmenu, požadovať zníženie ceny v prípadoch stanovených zákonom alebo v krajnom prípade odstúpiť od zmluvy, ak povinná osoba opravu alebo výmenu nevykonala, alebo takúto povinnosť nesplnila v primeranej lehote s ohľadom na záujem oprávneného, alebo záujem oprávneného na oprave alebo výmene zanikol.

Kupujúci môže podľa svojej voľby uplatniť svoj nárok na opravu priamo v sídle predávajúceho, v ktoromkoľvek mieste podnikania alebo pobočke alebo v servise uvedenom predávajúcim v záručnom liste.

Lehota na uplatnenie nároku

Nároky zo záruky možno uplatniť v záručnej lehote, ktorá je stanovená vo vládnom nariadení 151/2003. (IX. 22.) nasledovné:

 

 1. jeden rok na tovar, ktorého nákupná cena dosahuje 10 000 HUF, ale nepresahuje 100 000 HUF,
 2. dva roky na tovar, ktorého nákupná cena dosahuje 100 000 HUF, ale nepresahuje 250 000 HUF,

 

 1. tri roky pre tovar s nákupnou cenou vyššou ako 250 000

 

Nedodržanie vyššie uvedených lehôt má za následok zánik práva na záruku, avšak v prípade opravy spotrebného tovaru sa záručná doba predlžuje o dobu, počas ktorej Kupujúci nemôže používať Výrobok v súlade s jeho určením v dôsledku vady, a to odo dňa dodania na opravu.

Záručná doba začína plynúť dňom dodania spotrebného tovaru kupujúcemu alebo dňom uvedenia do prevádzky, ak ho vykonal predávajúci alebo jeho zástupca.

Ak kupujúci nechá uviesť spotrebný tovar do prevádzky po viac ako šiestich mesiacoch od dodania, dňom začiatku plynutia záručnej doby je deň dodania.

Pravidlá vybavovania žiadostí o záruku

Pri zabezpečovaní opravy sa predávajúci snaží vykonať opravu do 15 dní. Lehota na vykonanie opravy začína plynúť dňom prevzatia spotrebného tovaru do opravy.

Ak trvanie opravy alebo výmeny presiahne pätnásť dní, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o predpokladanom trvaní opravy alebo výmeny.

Ak predávajúci pri prvej oprave spotrebného tovaru počas záručnej doby zistí, že spotrebný tovar nemožno opraviť, je povinný spotrebný tovar vymeniť do ôsmich dní, ak kupujúci neurčí inak. Ak výmena spotrebného tovaru nie je možná, predávajúci je povinný do ôsmich dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu uvedenú na doklade potvrdzujúcom zaplatenie odplaty za spotrebný tovar - faktúre alebo pokladničnom doklade vystavenom v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty - predloženom spotrebiteľom.

Prijatím VOP kupujúci zároveň súhlasí s tým, aby mu boli potrebné informácie poskytnuté elektronicky alebo iným spôsobom vhodným na preukázanie prijatia informácií kupujúcim.

Ak predávajúci nemôže opraviť spotrebný tovar do 30 dní:

 

 oprava sa môže vykonať v dlhšej lehote, ak s tým kupujúci súhlasí, alebo

 ak kupujúci nesúhlasí s vykonaním opravy v dlhšej lehote alebo ak kupujúci v tejto súvislosti neurobil žiadne vyhlásenie, spotrebný tovar sa musí vymeniť do ôsmich dní od neúspešného uplynutia tridsaťdňovej lehoty, alebo

 ak kupujúci nesúhlasí s vykonaním opravy v dlhšej lehote alebo sa k tomu nevyjadril, ale ani výmena spotrebného tovaru nie je možná, potom sa kupujúcemu vráti kúpna cena uvedená na faktúre alebo potvrdení o prevzatí spotrebného tovaru do ôsmich dní od neúspešného uplynutia tridsaťdňovej lehoty.

 

Ak je spotrebný tovar chybný po štvrtýkrát, kupujúci má právo na:

 

 požadovať opravu od predávajúceho, alebo

 namiesto uplatnenia nároku na opravu požiadať predávajúceho o primerané zníženie kúpnej ceny podľa článku 6:159 ods. 2 písm. b) zákona V z roku 2013 o Občianskom zákonníku Maďarska, alebo

 namiesto uplatnenia nároku na opravu opraviť spotrebný tovar alebo ho dať opraviť na náklady predávajúceho podľa článku 6:159 ods. 2 písm. b) zákona V z roku 2013 o Občianskom zákonníku Maďarska, alebo

 ak kupujúci tieto práva (oprava, zníženie ceny, oprava spotrebného tovaru) neuplatnil alebo sa k tomu nevyjadril, spotrebný tovar sa do ôsmich dní vymení, alebo ak výmena spotrebného tovaru nie je možná, vráti sa kupujúcemu do ôsmich dní kúpna cena uvedená na faktúre alebo potvrdení o prevzatí spotrebného tovaru.

 

Spotrebný tovar, na ktorý sa vzťahuje povinná záruka podľa nariadenia vlády č. 151/2003, ktorý je inštalovaný s pevným pripojením, je ťažší ako 10 kg alebo sa nemôže prepravovať ako príručná batožina vo verejnej doprave, sa musí opraviť, s výnimkou vozidiel, v mieste ich prevádzky. Ak opravu nemožno vykonať v mieste prevádzky, podnik alebo v prípade reklamácie uplatnenej priamo v servise,

 

servis zabezpečí demontáž a montáž, ako aj doručenie a vrátenie spotrebného tovaru.

Výnimky zo záruky

Ustanovenia tohto dokumentu pod názvom "Pravidlá vybavovania záručných reklamácií" sa nevzťahujú na elektrobicykle, elektrické skútre, štvorkolky, motocykle, mopedy, autá, karavany, obytné vozidlá, obytné vozidlá s prívesom, prívesy a motorové člny.

Aj v prípade týchto výrobkov je však predávajúci povinný usilovať sa o vybavenie reklamácie opravy do 15 dní.

Ak trvanie opravy alebo výmeny presiahne pätnásť dní, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o predpokladanom trvaní opravy alebo výmeny.

Aký je vzťah medzi zárukou a inými záručnými právami?

Práva na záruku existujú popri právach na záruku (zodpovednosť za výrobok a implicitná záruka), avšak základný rozdiel medzi všeobecnými právami na záruku a zárukou spočíva v tom, že dôkazné bremeno je v prípade záruky priaznivejšie pre spotrebiteľa.

Počas trvania povinnej záruky nesmie záruka, ktorú dobrovoľne prevzal predávajúci, zahŕňať podmienky, ktoré sú pre spotrebiteľa nevýhodnejšie ako práva stanovené pravidlami povinnej záruky. Po uplynutí tejto lehoty sa podmienky dobrovoľnej záruky môžu stanoviť voľne, ale zárukou napriek tomu nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zákona vrátane práv založených na predpokladanej záruke.

Nárok na výmenu do troch pracovných dní

Nárok na výmenu do troch pracovných dní platí aj v prípade nákupu v internetových obchodoch. Nárok na výmenu do troch pracovných dní možno uplatniť v prípade nového spotrebného tovaru podľa nariadenia vlády č. 151/2003. (IX. 22.), ktoré predpisuje, že ak osoba uplatní nárok na výmenu do troch pracovných dní, predávajúci má za to, že výrobok bol v čase jeho predaja chybný a bezodkladne výrobok vymení.

V akých prípadoch bude predávajúci oslobodený od svojej záručnej povinnosti?

Predávajúci bude oslobodený od svojej záručnej povinnosti len vtedy, ak preukáže, že príčina následku nastala až po plnení.

Upozorňujeme, že na základe tej istej vady nemôžete súčasne uplatniť nárok zo záruky a nárok zo záruky alebo nárok zo zodpovednosti za výrobok a nárok zo záruky, ale inak máte nárok na práva vyplývajúce zo záruky bez ohľadu na práva zo záruky.

 

 

Informácie o zodpovednosti za výrobok a implicitnej záruke v súvislosti so zárukou zhody výrobkov v prípade kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi

Všeobecné pravidlá implicitných záručných práv

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, si môže podľa vlastného výberu uplatniť nasledujúce nároky na implicitnú záruku:

Môžete požadovať buď opravu, alebo výmenu, okrem prípadu, keď dodržanie práva na záruku podľa vášho výberu nie je možné alebo by viedlo k neprimeraným výdavkom na strane predávajúceho v porovnaní s alternatívnym prostriedkom nápravy. Ak ste nepožiadali alebo nemohli požiadať o opravu alebo výmenu, môžete požiadať o primerané zníženie protiplnenia, môžete vadu odstrániť sami alebo ju dať odstrániť na náklady predávajúceho, alebo v krajnom prípade môžete odstúpiť od zmluvy.

Máte nárok na zmenu, pokiaľ to nebolo odôvodnené alebo nevyhnutné v dôsledku konania predávajúceho.

V prípade použitých výrobkov sa práva na záruku a garanciu odchyľujú od všeobecných pravidiel. Chybné plnenie sa môže vyskytnúť aj v prípade použitých Výrobkov, ale zohľadňujú sa okolnosti, na základe ktorých mohol spotrebiteľ očakávať výskyt určitých chýb. Z dôvodu zastarania

 

výskyt určitých chýb je čoraz častejší, a preto nemožno očakávať, že použitý výrobok bude mať rovnakú kvalitu ako novo zakúpený výrobok. Kupujúci si preto môže uplatniť svoje práva zo záruky len v súvislosti s nedostatkami mimo vád, ktoré vyplývajú z povahy použitého Výrobku a ktoré vznikli bez ohľadu na túto povahu. Ak je použitý Výrobok chybný a Kupujúci, ktorý spĺňa podmienky spotrebiteľa, dostal pri kúpe informácie o tejto chybe, Poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť, pokiaľ ide o túto chybu.

V prípade kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi, je lehota na uplatnenie nárokov z implicitnej záruky 1 rok a začína plynúť dňom plnenia (dodania).

Zodpovednosť za výrobok a záruka

Práva zo zodpovednosti za výrobok a práva vyplývajúce z povinnej záruky majú len kupujúci, ktorí spĺňajú podmienky spotrebiteľov.

Ak predávajúci poskytuje na výrobok dobrovoľnú záruku, uvedie to osobitne pri kúpe výrobku.

Ak výrobca poskytuje záruku výrobcu, ktorá sa vzťahuje aj na kupujúcich, ktorí nie sú kvalifikovaní ako spotrebitelia, potom možno takéto nároky uplatniť priamo voči výrobcovi.

Informácie o správe údajov

Zásady ochrany osobných údajov

 

Dátum prijatia: 2023-10-25

Správca údajov

Názov: Pit Box Kft.

Sídlo: 2600 Vác, Vám utca 10 1/4

Poštová adresa, vybavovanie sťažností: 2600 Vác, Vám utca 10 1/4

E-mail: sales@fansbrands.com

Telefónne číslo: +36 27 300 600

Webová stránka: https://www.fansbrands.sk/

Poskytovateľ hostingových služieb

Názov: UNAS Online Kft.

Poštová adresa: Adresa: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

E-mail: unas@unas.hu

Telefónne číslo:

Opis činností spracovania údajov vykonávaných v rámci prevádzky internetového obchodu

Tento dokument obsahuje všetky relevantné informácie o spracovaní údajov týkajúce sa prevádzky internetového obchodu v súlade so všeobecným nariadením Európskej únie o ochrane údajov (2016/679) (ďalej len "nariadenie" alebo "GDPR") a zákonom CXII z roku 2011 (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov").

Informácie o používaní súborov cookie

Čo je to cookie?

 

Pri návšteve webovej stránky správca údajov používa súbory cookie. Súbor cookie je informačný balík pozostávajúci z písmen a číslic, ktorý naša webová stránka posiela do vášho prehliadača s cieľom uložiť určité nastavenia, uľahčiť používanie našej webovej stránky a pomôcť nám zhromažďovať relevantné štatistické informácie o našich návštevníkoch.

Niektoré súbory cookie neobsahujú osobné údaje a nie sú vhodné na identifikáciu jednotlivých používateľov, ale niektoré súbory cookie obsahujú jedinečný identifikátor, t. j. náhodne vygenerovanú tajnú číselnú sekvenciu, ktorá sa uloží vo vašom zariadení, a preto zabezpečí vašu identifikáciu. Prevádzková doba každého súboru cookie je uvedená v príslušnom popise.

Právne pozadie a právne dôvody súborov cookie:

Právnym základom spracovania je váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia.

Hlavné charakteristiky súborov cookie používaných na webovej stránke:

Nevyhnutne potrebné súbory cookie:

Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookie, niektoré funkcie vám nebudú k dispozícii.

Cookies nevyhnutne potrebné na prevádzku: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na používanie webovej stránky a umožňujú používanie základných funkcií stránky. V prípade absencie týchto súborov cookie vám nebudú k dispozícii niektoré funkcie webovej lokality. Životnosť týchto súborov cookie je obmedzená výlučne na dobu trvania relácie.

 

Súbory cookie relácie: Tieto súbory cookie ukladajú polohu používateľa, jazyk prehliadača a menu platby. Ich životnosť trvá do zatvorenia prehliadača alebo maximálne 2 hodiny.

Súbory cookie s obmedzeným vekom: Tieto súbory cookie zaznamenávajú skutočnosť, že bol udelený súhlas s obsahom s vekovým obmedzením a že príslušná osoba má viac ako 18 rokov, pričom ich životnosť trvá až do zatvorenia prehliadača.

Odporúčané súbory cookie produktu: Zaznamenáva zoznam produktov určených na odporúčanie pri funkcii "Odporúčanie priateľovi". Ich životnosť je 60 dní.

Mobilná verzia, dizajnové súbory cookie: Na mobilnom zariadení rozpozná zariadenie, ktoré návštevník používa, a prepne ho na plné zobrazenie. Ich životnosť je 365 dní.

Súbory cookie na prijatie: Po príchode na stránku akceptujete vyhlásenie o ukladaní súborov cookie v príslušnom okne. Ich životnosť je 365 dní.

Súbory cookie Exit #2: Odhlási návštevníka po 90 dňoch podľa možnosti č. 2. Ich životnosť je 90 dní.

Súbory cookie identifikátora backendu: Identifikátor backendového servera, ktorý obsluhuje stránku. Ich životnosť trvá až do zatvorenia prehliadača.

Štatistické súbory cookie:

Súbory cookie služby Google Analytics: Google Analytics je analytický nástroj spoločnosti Google, ktorý umožňuje majiteľom webových stránok a aplikácií získať presnejší obraz o aktivitách ich návštevníkov. Služba môže používať súbory cookie na zhromažďovanie informácií a vytváranie správ so štatistickými údajmi o používaní webovej lokality bez toho, aby boli návštevníci individuálne identifikovaní pre spoločnosť Google. Služba Google Analytics používa predovšetkým súbory cookie " ga". Okrem vykazovania štatistických údajov o používaní webovej stránky sa služba Google Analytics spolu s vyššie opísanými reklamnými súbormi cookie môže používať aj na zobrazovanie relevantnejších reklám v produktoch spoločnosti Google (napr. vo vyhľadávaní Google) a na celom webe.

Súbory cookie na zlepšenie používateľského zážitku: Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o spôsobe, akým používateľ používa webovú stránku, napríklad ktoré stránky navštevuje najčastejšie alebo aké chybové hlásenia dostáva z webovej stránky. Tieto súbory cookie nezhromažďujú informácie identifikujúce návštevníka, to znamená, že pracujú s úplne všeobecnými, anonymnými informáciami. Údaje získané z takýchto informácií používajú na zlepšenie výkonu webovej stránky. Životnosť týchto súborov cookie je obmedzená výlučne na dobu trvania relácie.

Súbory cookie odkazov: Zaznamenávajú externé webové stránky, z ktorých návštevník prišiel na stránku. Ich životnosť trvá až do zatvorenia prehliadača.

Naposledy prezeraný produkt cookies: Zaznamenáva produkt, ktorý si návštevník naposledy prezrel. Ich životnosť je 60 dní.

Posledná zobrazená kategória cookies: Zaznamenáva naposledy zobrazenú kategóriu. Ich životnosť je 60 dní.

Súbory cookie košíka: Záznamy o produktoch pridaných do košíka. Ich životnosť je 365 dní.

Inteligentná ponuka súborov cookie: Súbory cookie inteligentných ponúk: zaznamenávajú podmienky zobrazenia inteligentných ponúk (napr. či návštevník už bol na stránke, či má objednávku). Ich životnosť je 30 dní.

Marketingové súbory cookie:

Súbory cookie služby Google Adwords Keď niekto navštívi našu webovú stránku, identifikátor cookie návštevníka sa pridá do zoznamu remarketingu. Spoločnosť Google používa súbory cookie - napr. súbory cookie NID a SID - v produktoch Google, napríklad na prispôsobenie reklám zobrazovaných vo vyhľadávaní Google. Spoločnosť Google používa tieto súbory cookie napríklad na zapamätanie si vašich predchádzajúcich vyhľadávaní, interakcií s reklamami určitých inzerentov alebo výsledkami vyhľadávania alebo návštev webových stránok inzerentov. Sledovanie konverzií v službe AdWords využíva súbory cookie. Na sledovanie predaja a iných konverzií vyplývajúcich z reklamy sa súbory cookie ukladajú v počítači používateľa, keď používateľ klikne na reklamu. Niektoré bežné metódy používania súborov cookie sú: výber reklám na základe toho, čo je pre daného používateľa relevantné, zlepšenie správ o výkonnosti kampaní a zabránenie zobrazovaniu reklám, ktoré už používateľ videl.

Remarketingové súbory cookie: Tieto súbory cookie sa môžu zobrazovať predchádzajúcim návštevníkom alebo používateľom, keď si prezerajú iné webové stránky v sieti Google Display Network alebo vyhľadávajú výrazy súvisiace s jej produktmi alebo službami.

Facebook pixel (Facebook cookies) Facebook pixel je kód, ktorý umožňuje na webovej stránke pripraviť správu o konverziách, zostaviť cieľové skupiny a majiteľovi stránky poskytnúť podrobnú analýzu o používaní webovej stránky návštevníkmi. Facebook pixel umožňuje zobrazovať personalizované reklamy pre návštevníkov stránky na

 

.           platforma      na .     Facebook.        Vy          môžete  prečítať si                       Facebook     Ochrana osobných údajov        .         tu: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Ďalšie informácie o odstraňovaní súborov cookie nájdete na nasledujúcich odkazoch:

 

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

 Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

 Hrana: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

 

Údaje spracúvané na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy

Pri uzatváraní a plnení zmluvy môže dôjsť k niekoľkým prípadom spracovania údajov. Týmto vás informujeme, že spracovanie údajov súvisiace so správou sťažností a administratívou súvisiacou so záručnými právami sa uskutoční len vtedy, ak uplatníte jedno z uvedených práv.

Ak nenakupujete prostredníctvom internetového obchodu, ale prídete len ako návštevník, môžu sa na vás vzťahovať ustanovenia o spracovaní údajov na marketingové účely, ak nám udelíte súhlas na marketingové účely.

Činnosti spracovania údajov na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy sú:

Kontakt

Ak nás napríklad kontaktujete prostredníctvom e-mailu, kontaktného formulára alebo telefonicky s cieľom získať informácie o výrobku. Predchádzajúci kontakt nie je potrebný, v prípade jeho nedostatku si môžete kedykoľvek objednať z internetového obchodu.

Spracované údaje

Údaje, ktoré ste nám poskytli pri kontaktovaní.

Obdobie spracovania údajov

Údaje spracúvame len do ukončenia kontaktu.

Právny základ spracovania údajov

Váš dobrovoľný súhlas udelený správcovi údajov tým, že nás kontaktujete. [Spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia]

Registrácia na webovej stránke

Uložením údajov poskytnutých pri registrácii môže správca údajov poskytovať pohodlnejšie služby (napr. subjekt údajov nebude musieť poskytovať svoje údaje pri každom nákupe na stránke). Registrácia nie je podmienkou na uzatvorenie zmluvy

Spracované údaje

FansBRANDS® - Oficiálny obchod s fanúšikovskými potrebami motoristického športu

 

Počas spracovania údajov správca údajov spracúva vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, vlastnosti zakúpených produktov a dátum nákupu.

Obdobie spracovania údajov

 

FansBRANDS® - Oficiálny obchod pre fanúšikov motoristického športu Až do odvolania vášho súhlasu.

 

Právny základ pre spracovanie údajov

Váš dobrovoľný súhlas udelený správcovi údajov pri registrácii. [Spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia]

Spracovanie objednávky

Činnosti spracovania údajov v rámci správy objednávok, ktoré sú potrebné na účely plnenia zmluvy.

Spracované údaje

FansBRANDS® - Oficiálny obchod s fanúšikovskými potrebami motoristického športu

 

Počas spracovania údajov správca údajov spracúva vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, vlastnosti zakúpených produktov, číslo objednávky a dátum nákupu.

Ak v internetovom obchode zadáte objednávku, spracovanie a poskytnutie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Obdobie spracovania údajov

Údaje spracúvame 5 rokov v súlade s premlčacou lehotou podľa občianskeho práva.

Právny základ pre spracovanie údajov

Plnenie zmluvy. [Spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia]

Vystavenie faktúry

Spracovanie údajov sa vykonáva na účely vystavenia faktúry v súlade so zákonom a splnenia povinnosti uchovávať účtovný doklad. Podľa § 169 ods. 1 až 2 zákona o účtovníctve musia hospodárske organizácie uchovávať účtovné doklady, ktoré priamo a nepriamo potvrdzujú účtovné záznamy.

Spracované údaje

FansBRANDS® - Oficiálny obchod s fanúšikovskými potrebami motoristického športu

 

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Obdobie spracovania údajov

Podľa odseku 2 § 169 zákona o účtovníctve sa vystavené faktúry musia uchovávať 8 rokov od ich vystavenia.

Právny základ pre spracovanie údajov

Podľa odseku 1 § 159 zákona CXXVII z roku 2007 o dani z pridanej hodnoty je vystavenie faktúry povinné a podľa odseku 2 § 169 zákona o účtovníctve sa vystavené faktúry musia uchovávať 8 rokov. [Spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia].

Spracovanie údajov súvisiacich s dodávkou výrobkov

Spracovanie údajov sa vykonáva na účely dodania objednaného výrobku.

Spracované údaje

FansBRANDS® - Oficiálny obchod s fanúšikovskými potrebami motoristického športu

 

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Obdobie spracovania údajov

FansBRANDS® - Oficiálny obchod s fanúšikovskými potrebami motoristického športu

 

 

Spracovanie údajov sa vykonáva na účely dodania objednaného výrobku.

Právny základ pre spracovanie údajov

Plnenie zmluvy. [Spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia]

Príjemcovia a spracovatelia údajov na dodanie tovaru

Názov príjemcu: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Sídlo príjemcu: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Telefónne číslo príjemcu: 06-29-88-67-00

E-mailová adresa príjemcu: info@gls-hungary.com

Webová stránka príjemcu: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Kuriérska služba sa podieľa na doručení objednaného produktu na základe zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom údajov. Kuriérska služba spracúva údaje, ktoré jej boli poskytnuté, v súlade so zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na jej webovej stránke.

 

Názov príjemcu: UPS

Sídlo príjemcu: Atlanta, Egyesült Államok

Telefónne číslo príjemcu: +36 1 877 0000

E-mailová adresa príjemcu: https://www.ups.com/upsemail/input?loc=hu_HU

Webová stránka príjemcu: https://www.ups.com/

Kuriérska služba sa podieľa na doručení objednaného produktu na základe zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom údajov. Kuriérska služba spracúva údaje, ktoré jej boli poskytnuté, v súlade so zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na jej webovej stránke.

 

 

Riadenie nárokov na záruku a záručných nárokov

Pokiaľ ide o záručné a garančné práva, musíme postupovať podľa vyhlášky 19/2014. (IV. 29.) ministra národného hospodárstva, ktorý určuje spôsob správy takýchto nárokov.

Spracované údaje

 

FansBRANDS® - Oficiálny obchod s fanúšikovskými potrebami motoristického športu

 

Pokiaľ ide o záručné a garančné práva, musíme postupovať podľa vyhlášky 19/2014. (IV. 29.) ministra národného hospodárstva.

V súlade s vyhláškou musíme vykonať záznam o reklamácii záruky alebo ručenia, o ktorej sme boli informovaní, v ktorom vykonáme záznam:

 

 1. vaše meno, adresu a vyhlásenie o tom, že súhlasíte so spracovaním vašich údajov uvedených v zázname podľa vyhlášky,
 2. názov a kúpna cena hmotného predmetu predávaného na základe zmluvy uzavretej medzi nami,
 3. dátum plnenia zmluvy,
 4. dátum nahlásenia závady,
 5. opis chyby,
 6. právo, ktoré chcete uplatniť na základe záruky alebo práva na záruku, a

 

 1. spôsob vybavenia reklamácie záruky alebo záručného nároku alebo odôvodnenie zamietnutia práva, ktoré sa má na základe reklamácie uplatniť.

 

Ak od vás zakúpený Výrobok prevezmeme, musíme vám vystaviť potvrdenie o prevzatí, ktoré musí obsahovať nasledujúce údaje:

 

 1. vaše meno a adresu,
 2. údaje potrebné na identifikáciu objektu,
 3. dátum prijatia predmetu a
 4. dátum, kedy môžete opravený objekt prijať.

 

 

Obdobie spracovania údajov

FansBRANDS® - Oficiálny obchod s fanúšikovskými potrebami motoristického športu

 

Podnikateľ je povinný uchovávať vyhotovený záznam o uplatnenej záručnej alebo pozáručnej reklamácii spotrebiteľa počas troch rokov od vyhotovenia záznamu a na požiadanie kontrolného orgánu ho v tejto súvislosti predložiť.

Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom pre spracovanie údajov je dodržiavanie právnych povinností stanovených vyhláškou 19/2014 (IV. 29.) ministra národného hospodárstva [odsek (1) § 4. a odsek (1) § 6] [spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia].

Riadenie iných sťažností v oblasti ochrany spotrebiteľa

Spracovanie údajov sa vykonáva na účely vybavovania sťažností týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa. Ak sa na nás obrátite so sťažnosťou, spracovanie údajov a ich poskytnutie bude nevyhnutné.

Spracované údaje

FansBRANDS® - Oficiálny obchod s fanúšikovskými potrebami motoristického športu

 

Meno kupujúceho, telefónne číslo, e-mailová adresa, obsah sťažnosti.

Obdobie spracovania údajov

FansBRANDS® - Oficiálny obchod s fanúšikovskými potrebami motoristického športu

 

Sťažnosti spotrebiteľov sa uchovávajú 3 roky na základe zákona o ochrane spotrebiteľa.

Právny základ pre spracovanie údajov

Môžete sa dobrovoľne rozhodnúť, či nám chcete podať sťažnosť, ale ak tak urobíte, sme povinní uchovávať vašu sťažnosť po dobu 3 rokov v súlade s odsekom (7) oddielu 17/A zákona CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa [Spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia].

Údaje spracúvané v súvislosti s overiteľnosťou súhlasu

Pri registrácii, zadaní objednávky alebo prihlásení sa na odber noviniek IT systém ukladá IT údaje súvisiace so súhlasom na účely evidencie.

Spracované údaje

FansBRANDS® - Oficiálny obchod s fanúšikovskými potrebami motoristického športu

 

Dátum udelenia súhlasu a IP adresa dotknutej osoby.

 

Obdobie spracovania údajov

FansBRANDS® - Oficiálny obchod s fanúšikovskými potrebami motoristického športu

 

Vzhľadom na dodržiavanie právnych predpisov musí byť súhlas neskôr overiteľný, preto sa údaje uchovávajú počas premlčacej lehoty po ukončení spracovania údajov.

Právny základ spracovania údajov

Táto povinnosť je stanovená v článku 7 ods. 1 nariadenia [Spracúvanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia].

Spracovanie údajov na marketingové účely

Spracovanie údajov súvisiacich so zasielaním informačných bulletinov

Spracovanie údajov sa vykonáva na účely zasielania informačných bulletinov.

Spracované údaje

FansBRANDS® - Oficiálny obchod s fanúšikovskými potrebami motoristického športu

 

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Obdobie spracovania údajov

FansBRANDS® - Oficiálny obchod s fanúšikovskými potrebami motoristického športu

 

Až do odvolania súhlasu dotknutej osoby.

Právny základ spracovania údajov

Váš dobrovoľný súhlas udelený správcovi údajov prihlásením sa na odber informačného bulletinu. [Spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia]

Spracovanie údajov súvisiacich so zasielaním a zobrazovaním personalizovaných reklám

Spracovanie údajov sa vykonáva na účely zasielania reklamného obsahu v súlade s rozsahom záujmu dotknutej osoby.

Spracované údaje

FansBRANDS® - Oficiálny obchod s fanúšikovskými potrebami motoristického športu

 

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Obdobie spracovania údajov

FansBRANDS® - Oficiálny obchod s fanúšikovskými potrebami motoristického športu

 

Až do odvolania vášho súhlasu.

Právny základ spracovania údajov

Váš dobrovoľný, samostatný súhlas udelený správcovi údajov pri zhromažďovaní údajov. [Spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia]

Remarketing

Spracovanie údajov sa vykonáva v rámci remarketingu, ktorý umožňujú súbory cookie.

Spracované údaje

 

FansBRANDS® - Oficiálny obchod s fanúšikovskými potrebami motoristického športu

 

Údaje spracúvané súbormi cookie definovanými v oznámení o súboroch cookie.

Obdobie spracovania údajov

Doba uchovávania údajov daným súborom cookie. Ďalšie informácie sú k dispozícii tu:

Všeobecné informácie o súboroch cookie spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Informácie služby Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Informácie na Facebooku: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Právny základ spracovania údajov

Váš dobrovoľný súhlas udelený správcovi údajov používaním webovej stránky. [Spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia]

Lotérie

Spracovanie údajov sa vykonáva s cieľom uskutočniť lotériu.

Spracované údaje

FansBRANDS® - Oficiálny obchod s fanúšikovskými potrebami motoristického športu

 

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Obdobie spracovania údajov

FansBRANDS® - Oficiálny obchod s fanúšikovskými potrebami motoristického športu

 

Údaje budú po ukončení lotérie vymazané, s výnimkou údajov výhercov, ktoré je správca údajov povinný uchovávať 8 rokov podľa zákona o účtovníctve.

Právny základ spracovania údajov

Váš dobrovoľný súhlas udelený správcovi údajov používaním webovej stránky. [Spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia]

Ďalšie činnosti spracovania údajov

Ak má správca údajov v úmysle vykonávať ďalšie činnosti spracovania údajov, poskytne vopred informácie o skutočných okolnostiach spracovania údajov (právny základ a právny základ spracovania údajov, rozsah spracúvaných údajov, obdobie spracovania údajov).

Príjemcovia osobných údajov

Činnosti spracovateľov údajov pri uchovávaní osobných údajov

Názov spracovateľa údajov: UNAS Online Kft.

Kontaktné údaje spracovateľa údajov:

Telefónne číslo spracovateľa údajov:

E-mail spracovateľa údajov: unas@unas.hu

Sídlo spracovateľa údajov: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Webové sídlo spracovateľa údajov: unas.hu

 

Spracovateľ údajov vykonáva uchovávanie osobných údajov na základe zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom údajov. Spracovateľ údajov nemá právo na prístup k osobným údajom.

Činnosti spracovateľov údajov súvisiace so zasielaním informačných bulletinov

Názov spoločnosti prevádzkujúcej systém zasielania informačných bulletinov: UNAS Online Kft.

Sídlo spoločnosti prevádzkujúcej systém zasielania noviniek: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Telefónne číslo spoločnosti, ktorá prevádzkuje systém zasielania noviniek:

E-mailová adresa spoločnosti prevádzkujúcej systém zasielania noviniek: unas@unas.hu

Webová stránka spoločnosti prevádzkujúcej systém zasielania noviniek: unas.hu

Spracovateľ údajov sa podieľa na zasielaní informačných bulletinov na základe zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom údajov. V rámci tejto účasti spracovateľ údajov spracúva meno a adresu dotknutej osoby v rozsahu potrebnom na zasielanie newsletterov.

Činnosti spracovateľov údajov súvisiace so zasielaním informačných bulletinov

Názov spoločnosti prevádzkujúcej systém zasielania informačných bulletinov: ActiveCampaign

Sídlo spoločnosti prevádzkujúcej systém zasielania noviniek: 150 North Michigan Avenue Suite 1230 Chicago, IL 60601 United States

Telefónne číslo spoločnosti, ktorá prevádzkuje systém zasielania noviniek: +1 (773) 904-0945

E-mailová adresa spoločnosti prevádzkujúcej systém zasielania noviniek: https://www.activecampaign.com/contact/

Webové sídlo spoločnosti prevádzkujúcej systém zasielania noviniek:

Spracovateľ údajov sa podieľa na zasielaní informačných bulletinov na základe zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom údajov. V rámci tejto účasti spracovateľ údajov spracúva meno a adresu dotknutej osoby v rozsahu potrebnom na zasielanie newsletterov.

Spracovanie údajov súvisiacich s účtovníctvom

Názov spracovateľa údajov: P-Kontroll Bt.

Sídlo spracovateľa údajov: 2600 Vác, Pap Béla u. 10.

Telefónne číslo spracovateľa údajov: +E-mail spracovateľa údajov: konyveles@pkontroll.hu Webové sídlo spracovateľa údajov: www.pkontroll.hu

Spracovateľ údajov sa podieľa na účtovníctve na základe zmluvy uzatvorenej písomne s prevádzkovateľom údajov. V rámci tejto účasti spracovateľ údajov spracúva meno a adresu dotknutej osoby v rozsahu potrebnom pre účtovnú evidenciu po dobu v súlade s odsekom 2 § 169 zákona o účtovníctve a bezodkladne po uplynutí tejto doby ich vymaže.

Činnosti spracovateľov údajov súvisiace s fakturáciou

Názov spracovateľa údajov: Innovip.hu Kft.

Sídlo spracovateľa údajov: 6723 Szeged, Gát utca 7/B.

Telefónne číslo spracovateľa údajov: +36 20 367 6755 E-mail spracovateľa údajov: iroda@innovip.hu Webové sídlo spracovateľa údajov: https://www.innovip.hu/

Spracovateľ údajov sa podieľa na zaznamenávaní účtovných dokladov na základe zmluvy uzatvorenej písomne s prevádzkovateľom údajov. V rámci tejto účasti Spracovateľ údajov spracúva meno a priezvisko dotknutej osoby.

 

adresu v rozsahu potrebnom pre účtovnú evidenciu za obdobie podľa § 169 ods. 2 zákona o účtovníctve a bezodkladne po uplynutí tohto obdobia ich vymaže.

Činnosti spracovateľov údajov súvisiace s prevádzkou systému CRM

Názov spracovateľa údajov: UNAS Online Kft.

Sídlo spracovateľa údajov: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Telefónne číslo spracovateľa údajov:

E-mail spracovateľa údajov: unas@unas.hu

Webové sídlo spracovateľa údajov: unas.hu

Spracovateľ údajov sa podieľa na evidencii objednávok na základe zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom údajov. V rámci tejto účasti spracovateľ údajov spracúva meno, adresu, telefónne číslo, čísla a dátumy objednávok dotknutej osoby v rámci občianskoprávnej premlčacej lehoty.

Program Spoľahlivý obchod (Megbízható bolt)

Na účely prevádzkovania programu Megbízható Bolt spoločnosti www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapešť, Rákóczi út 70-72., daňové číslo: 24868291-2-42, registračné číslo spoločnosti: 01-09-186759), bude e-mailová adresa kupujúceho a názov zakúpeného produktu zaslaná na stránku arukereso.hu. Účel prenosu údajov: vyžiadanie a zobrazenie spätnej väzby zákazníka. Spoločnosť Online Comparison Shopping Kft. spracúva takto prenesené osobné údaje v súlade so zásadami spracovania údajov a ochrany osobných údajov www.arukereso.hu. Pokiaľ ide o údaje prenášané v tomto rozsahu, spoločnosť Online Comparison Shopping Kft. sa kvalifikuje ako prevádzkovateľ údajov.

Prenos údajov do tretích krajín VZOR

Nižšie uvedený spracovateľ údajov sa nachádza mimo územia Európskej únie a vykonáva činnosti spracovania údajov mimo Európskej únie. Spracovateľ údajov vykonáva činnosti spracovania údajov v súlade so štandardnými doložkami o ochrane údajov, ktoré prijala Európska komisia.

Spoločnosť The Rocket Science Group LLC (MailChimp)

Adresa: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308 E-mail: legal@mailchimp.com

Telefón: (404) 806-5843

 

 

Vaše práva v priebehu spracovania údajov

Počas obdobia spracovania údajov máte podľa ustanovení nariadenia nárok na nasledujúce práva:

 

právo odvolať súhlas

prístup k osobným údajom a informáciám súvisiacim so spracovaním údajov právo na opravu

obmedzenie spracovania údajov, právo na vymazanie

právo vzniesť námietku

právo na prenosnosť údajov.

 

Ak chcete uplatniť svoje práva, bude to vyžadovať vašu identifikáciu a správca údajov s vami musí nevyhnutne komunikovať. Preto bude na účely identifikácie potrebné poskytnúť osobné údaje (ako základ identifikácie však môžu slúžiť len vaše údaje, ktoré už Prevádzkovateľ spracúva) a vaše sťažnosti týkajúce sa spracúvania údajov budú k dispozícii vo vašom e-mailovom konte v lehote uvedenej v tomto oznámení o ochrane osobných údajov týkajúcom sa sťažností. Ak ste boli naším zákazníkom a chcete sa identifikovať na účely vybavovania sťažností alebo procesu riadenia záruk, uveďte na účely identifikácie aj svoje ID objednávky. Takto vás môžeme identifikovať ako nášho zákazníka.

Správca údajov odpovie na sťažnosti týkajúce sa spracovania údajov najneskôr do 30 dní.

Právo odvolať súhlas

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov a v takom prípade budú poskytnuté údaje z nášho systému vymazané. Upozorňujeme však, že v prípade objednávky, ktorá ešte nebola vybavená, môže mať odvolanie súhlasu za následok, že nebudeme môcť dokončiť doručenie vašej objednávky. Okrem toho, ak už bol nákup dokončený, na základe účtovných predpisov nemôžeme z našich systémov vymazať dátum súvisiaci s fakturáciou, a ak nám zostala neuhradená nejaká suma, môžeme vaše údaje spracúvať aj v prípade odvolania vášho súhlasu na základe oprávneného záujmu na vymáhanie pohľadávok.

Prístup k osobným údajom

Máte právo získať od správcu údajov potvrdenie o tom, či sa vaše osobné údaje spracúvajú, a v takom prípade máte právo na:

 

 a získať prístup k spracúvaným osobným údajom a

 a dostávať od prevádzkovateľa informácie o: účeloch spracúvania údajov;

 kategórie spracúvaných osobných údajov;

 informácie o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté;

 predpokladané obdobie spracúvania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tohto obdobia;

 existencii vášho práva požadovať od správcu údajov opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo namietať proti takémuto spracúvaniu;

 právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

 ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, všetky dostupné informácie o ich zdroji;

 existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitej logike, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovania pre vás.

 

Účelom uplatnenia týchto práv môže byť zistenie a overenie zákonnosti spracúvania údajov, preto v prípade viacerých žiadostí o informácie môže prevádzkovateľ údajov za poskytnutie informácií účtovať primeraný poplatok.

Prístup k osobným údajom zabezpečuje Prevádzkovateľ tým, že vám po vašej identifikácii zašle spracúvané osobné údaje a informácie e-mailom. Ak ste sa zaregistrovali, poskytujeme vám prístup, aby ste si mohli prezerať a kontrolovať svoje osobné údaje prihlásením sa do svojho používateľského konta.

V žiadosti uveďte, že žiadate o prístup k osobným údajom alebo k informáciám o spracovaní údajov.

Právo na opravu

Máte právo požadovať od správcu údajov bezodkladnú opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.

Právo na obmedzenie spracovania údajov

 

Máte právo požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracovania, ak platí jedna z nasledujúcich podmienok:

 

presnosť osobných údajov spochybníte, a to na obdobie, ktoré umožní správcovi údajov overiť presnosť osobných údajov, a ak je možné presné údaje okamžite zistiť, k obmedzeniu nedôjde;

 

 spracovanie údajov je nezákonné a vy z akéhokoľvek dôvodu nesúhlasíte s vymazaním osobných údajov (napríklad preto, že údaje sú potrebné na prípadné uplatnenie nároku) a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich používania;

 prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale dotknutá osoba ich potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo

 ak ste vzniesli námietku proti spracúvaniu údajov, ale ako dôvod môže slúžiť aj oprávnený záujem prevádzkovateľa údajov, spracúvanie údajov sa musí obmedziť, kým sa nezistí, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa údajov prevažujú nad vami uvedenými oprávnenými dôvodmi.

 

Ak bolo spracúvanie obmedzené, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Prevádzkovateľ vás bude informovať pred zrušením obmedzenia spracovania (najmenej 3 pracovné dni pred zrušením obmedzenia).

Právo na vymazanie - právo byť zabudnutý

Máte právo požadovať od správcu údajov vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, bez zbytočného odkladu, ak sa uplatní jeden z nasledujúcich dôvodov:

 

 osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované prevádzkovateľom údajov;

 odvoláte svoj súhlas, na ktorom je spracovanie založené, a neexistuje žiadny iný právny dôvod na spracovanie;

 namietate proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody (t. j. oprávnený záujem) na spracovanie,

 osobné údaje boli prevádzkovateľom spracované nezákonne, ak sa to zistilo na základe sťažnosti,

 osobné údaje sa musia vymazať z dôvodu splnenia právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorému prevádzkovateľ údajov podlieha.

 

Ak prevádzkovateľ na základe akéhokoľvek zákonného dôvodu zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje z niektorého z vyššie uvedených dôvodov, prevádzkovateľ s prihliadnutím na dostupnú technológiu a náklady na realizáciu prijme primerané kroky vrátane technických opatrení, aby informoval ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje, že ste požiadali týchto prevádzkovateľov o vymazanie akýchkoľvek odkazov na tieto osobné údaje, ich kópie alebo replikácie.

Výmaz sa neuplatňuje v rozsahu, v akom je spracúvanie nevyhnutné:

 

za uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií;

alebo splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracovanie podľa práva Únie alebo členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ údajov podlieha (spracovanie údajov v rámci fakturácie je jedným z týchto prípadov, keďže uchovávanie faktúry je stanovené zákonom), alebo na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi údajov;

na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (napr. ak má voči vám správca údajov nejaké nároky, ktoré ešte neboli uspokojené, alebo ak prebieha proces vybavovania sťažností).

 

Právo vzniesť námietku

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka a ktoré je založené na oprávnených záujmoch. V takom prípade prevádzkovateľ už nebude osobné údaje spracúvať, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na takéto účely nebudú spracúvať.

Právo na prenosnosť údajov

Ak sa spracúvanie údajov vykonáva automatizovaným spôsobom alebo ak je správa údajov založená na vašom dobrovoľnom súhlase, máte právo požiadať správcu údajov o údaje, ktoré ste mu poskytli a ktoré vám správca údajov zašle vo formáte xml, JSON alebo csv, ktorý máte k dispozícii, a ak je to technicky možné, môžete požiadať správcu údajov, aby údaje v tejto forme postúpil inému správcovi údajov.

Automatizované rozhodovanie

Máte právo nepodliehať rozhodnutiu, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovaní (vrátane profilovania) a ktoré má pre vás právne účinky alebo vás podobne významne ovplyvňuje. V týchto prípadoch prevádzkovateľ zavedie vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, prinajmenšom právo na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, právo vyjadriť svoj názor a právo napadnúť rozhodnutie.

Uvedené sa neuplatňuje, ak rozhodnutie:

 

 je nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy medzi vami a správcom údajov;

 je povolené právom Únie alebo členského štátu, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje a ktoré tiež stanovuje vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov; alebo

 na základe vášho výslovného súhlasu.

 

Nahlasovanie do systému registrácie ochrany údajov

Podľa zákona o ochrane osobných údajov musí prevádzkovateľ nahlasovať svoje určité činnosti spracovania údajov do systému registrácie ochrany údajov. Táto oznamovacia povinnosť bola ukončená 25. mája 2018.

Registračné číslo v NAIH (Maďarský národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií) do 25. mája 2018:

Registračné číslo na ochranu údajov: NAIH-103878/2016

Opatrenia na zabezpečenie údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, prenosom, zverejnením, vymazaním alebo zničením, ako aj pred náhodným zničením a poškodením, a tiež pred zneprístupnením v dôsledku zmien v používaných technológiách.

Prevádzkovateľ údajov urobí všetko, čo je v jeho organizačných a technických možnostiach, aby zabezpečil, že aj jeho spracovatelia údajov pri práci s vašimi osobnými údajmi prijmú primerané opatrenia na zabezpečenie údajov.

Opravné prostriedky

Ak podľa vášho názoru prevádzkovateľ údajov porušil právne ustanovenie týkajúce sa spracovania údajov alebo nesplnil niektorú z vašich žiadostí, môžete s cieľom ukončiť údajné nezákonné spracovanie údajov iniciovať vyšetrovacie konanie na maďarskom Národnom úrade pre ochranu údajov a slobodu informácií (poštová adresa: H-1363 Budapešť, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefónne čísla: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838;

+36 (1) 391 1400).

Radi by sme vás tiež informovali, že v prípade porušenia právnych ustanovení o spracúvaní údajov alebo ak prevádzkovateľ údajov nesplnil niektorú z vašich žiadostí, môžete podať občianskoprávnu žalobu proti prevádzkovateľovi údajov na súde.

Zmena zásad ochrany osobných údajov

Správca údajov si vyhradzuje právo upraviť tieto informácie o správe údajov spôsobom, ktorý nemá vplyv na účel a právny základ spracovania údajov. Používaním webovej lokality po nadobudnutí účinnosti zmeny súhlasíte so zmenenými informáciami o ochrane osobných údajov.

Ak chce správca údajov vykonávať ďalšie spracovanie údajov v súvislosti so zhromaždenými údajmi na iný účel, ako je účel ich zhromažďovania, bude vás pred začatím ďalšieho spracovania údajov informovať o účele spracovania údajov a o týchto informáciách:

 

 predpokladané obdobie spracúvania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tohto obdobia;

 existencii vášho práva požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo namietať proti takémuto spracúvaniu v prípade spracúvania údajov na základe oprávneného záujmu, alebo požadovať zabezpečenie prenosnosti údajov v prípade spracúvania údajov na základe súhlasu alebo zmluvného vzťahu;

 v prípade spracúvania údajov na základe súhlasu, že svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

 či je poskytnutie osobných údajov založené na právnych predpisoch alebo zmluvnej povinnosti alebo je predpokladom na uzavretie zmluvy, ako aj to, či ste povinný poskytnúť osobné údaje a aké prípadné dôsledky môže mať neposkytnutie údajov;

 existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitej logike, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovania pre vás.

 

Spracúvanie údajov sa môže začať až potom a v prípade spracúvania údajov na základe súhlasu sa okrem poskytnutia uvedených informácií vyžaduje aj váš súhlas so spracúvaním údajov.